Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tạ Thu Hương

Bài 6 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : ( đặt biến phụ ) a, ( x^2 + x )^2 - 14( x^2 + x ) + 24 b, ( x^2 + x )^2 + 4x^2 + 4x - 12 c, x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 4x - 12 d, ( x+1 ) ( x+2 ) ( x+3 ) ( x+4 ) + 1 e, ( x+1 ) ( x+3 ) ( x+5 ) ( x+7 ) + 15 f, ( x+1 ) ( x+2 ) ( x+3 ) ( x+4 ) - 24 Giúp mk vs ạ mk đang cần gấp ạ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN