Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Hãy xác định các chất A, B, C, ...

A --t0C--> Khí B + C

Khí B + Phi kim D --> Khí F

Khí B + kim loại E --> H

Khí F + B --> G

H + H2O --> K

G; K --> dung dịch M

Dung dịch M + K --> kết tủa N

A : là một muối được dùng làm phân bón

N : là chất kết tủa có nhiều trong tự nhiên và được sử dụng làm vật liệu xây dựng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN