Ôn tập học kỳ II

minh nhật

Bài 9/ Tính thể tích nước cần thêm vào để pha loãng 450ml dd H2SO4 1,4M thành dd H2SO4 0,75M


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN