Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo...)

Vũ Hà linh

Tìm số tự nhiên n sao cho

32.4 < 2n < 2.256


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN