Violympic toán 8

Trí Phạm

Tìm GTNN của:

A= \(x^2+2y^2+3x-y+6\)

B= \(\frac{x^2-1}{x^2+1}\)

C= \(\frac{x^2-3x+3}{x^2-2x+1}\)

Nguyễn Việt Hoàng
26 tháng 6 2020 lúc 21:00

\(C=\frac{x^2-3x+3}{x^2-2x+1}=\frac{x^2-2x+1-x+1+1}{\left(x-1\right)^2}\)

\(=\frac{\left(x-1\right)^2-\left(x-1\right)+1}{\left(x-1\right)^2}=1-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{\left(x-1\right)^2}\)

Đặt \(\frac{1}{x-1}=c\)

\(\Rightarrow\) \(C=c^2-c+1\)

\(=c^2-2.c.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(=\left(c-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\) \(\forall c\)

Vậy GTNN của C là \(\frac{3}{4}\)

Dấu '' = '' xảy ra khi \(c=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{1}{x-1}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow3\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
26 tháng 6 2020 lúc 20:52

Lời giải: $A=x^2+2y^2+3x-y+6$

$\Leftrightarrow x^2+3x+(2y^2-y+6-A)=0(*)$

Coi đây là PT bậc 2 ẩn $x$

Vì $A$ xác định nên $(*)$ luôn có nghiệm.

$\Rightarrow \Delta'=9-4(2y^2-y+6-A)\geq 0$

$\Leftrightarrow A\geq 8y^2-4y+15$

Mà $8y^2-4y+15=8(y-\frac{1}{4})^2+\frac{29}{2}\geq \frac{29}{2}$

$\Rightarrow A\geq \frac{29}{2}$ hay $A_{\min}=\frac{29}{2}$ ------------------

\(B=\frac{x^2-1}{x^2+1}=1-\frac{2}{x^2+1}\)

$x^2\geq 0\Rightarrow x^2+1\geq 1\Rightarrow \frac{2}{x^2+1}\leq 2$

$\Rightarrow B=1-\frac{2}{x^2+1}\geq 1-2=-1$

Vậy $B_{\min}=-1$

-------------

ĐK: $x\neq 1$

\(C=\frac{x^2-3x+3}{x^2-2x+1}=\frac{x^2-2x+1-(x-1)+1}{x^2-2x+1}=1-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}\)

\(=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\geq \frac{3}{4}\)

Vậy $C_{\min}=\frac{3}{4}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN