Violympic toán 9

Curry

tìm các giá trị của m để \(mx-m-3\le5\) với mọi x thuộc [-1;5]


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN