Phần mềm học tập

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
19 tháng 9 2020 lúc 11:00

const fi='calc.inp'; fo='calc.out'; var f1,f2:text; max,a,b,c,d1,t1,i,x,y,d2,t2,d,e,d3,t3,f,g:integer; st1,st2,st3:string; begin assign(f1,fi); reset(f1); assign(f2,fo); rewrite(f2); readln(f1,a,b,c); str(a,st1); str(b,st2); str(c,st3); d1:=length(st1); t1:=1; for i:=1 to d1 do begin val(st1[i],x,y); t1:=t1*x; end; d2:=length(st2); t2:=1; for i:=1 to d2 do begin val(st2[i],d,e); t2:=t2*d; end; d3:=length(st3); t3:=1; for i:=1 to d3 do begin val(st3[i],f,g); t3:=t3*f; end; max:=t1; if max<t2 then max:=t2; if max<t3 then max:=t3; writeln(f2,max); close(f1); close(f2); end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
2 tháng 7 2020 lúc 22:02

uses crt;

var n,d,i,t,x,y:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

if n mod 2=0 then writeln('1')

else writeln('0');

str(n,st);

d:=length(st);

writeln('Cac chu so cua ',n,' la: ');

for i:=1 to d do

write(st[i]:4);

writeln;

t:=0;

for i:=1 to d do

begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Lương Hoàng Nam
29 tháng 6 2020 lúc 21:57

Giúp mk !!bucminh

Bình luận (0)
Lương Hoàng Nam
29 tháng 6 2020 lúc 21:58

PLEASE!!

Bình luận (0)
ADCXB
13 tháng 6 2020 lúc 16:01

Đây là toán chứ ko phải tin nha mọi người

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
12 tháng 6 2020 lúc 18:57

Câu 1: Nêu mục đích, ưu điểm của việc sử dụng biểu đồ

* Mục đích của việc sử dụng biểu đồ: biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu.

* Ưu điểm của việc sử dụng biểu đồ:

- Dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu hướng tăng - giảm của dữ liệu

- Khi chỉnh sửa dữ liệu thì trong biểu đồ sẽ tự động thay đổi.

Chúc bạn học tốt! haha

#ngocha14092k7

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
12 tháng 6 2020 lúc 19:02

Câu 2: Nêu một số dạng biểu đồ cột dọc.

Câu này mình không chắc lắm!

Một số dạng biểu đồ cột dọc:

+ Biểu đồ cột dọc

+ Biểu đồ cột dọc kèm đường biểu diễn

Câu 3 bạn xem lại đề giúp mình nhé!

Chúc bạn học tốt!

#ngocha14092k7

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN