Lập trình đơn giản

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 12 2020 lúc 12:00

Câu 1: 

uses crt;

var t:real;

i:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

for i:=1 to 100 do 

  t:=t+(sqr(i) mod (2*i));

writeln('So tien sau cung la: ',t:0:0);

readln;

end.

Câu 2: 

const fi='dxau.inp';

fo='dxau.out';

var f1,f2:text;

st:string;

x:char;

dem,i,d:integer;

a:array[1..255]of integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,st);

readln(f1,x);

d:=length(st);

dem:=0;

for i:=1 to d do 

  if st[i]=x then 

begin

inc(dem);

a[dem]:=i;

end;

if dem=0 then writeln(f2,'Khong co')

else begin

writeln(f2,dem);

for i:=1 to dem do 

  write(f2,a[i]:4);

end;

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)
trần đức hiếu
trần đức hiếu 27 tháng 12 2020 lúc 22:42

limdim

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 27 tháng 12 2020 lúc 20:27

Tam giác vuông

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 27 tháng 12 2020 lúc 20:27

Tam giác cân

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 20:18

Tam giác dạng gì vậy bạn? Cân, đều hay là thường

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 20:17

uses crt;

var a:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

if a mod 3=0 then writeln(a,' chia het cho 3')

else writeln(a,' khong chia het cho 3');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 17:57

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if a>b then writeln('So lon nhat trong hai so la: ',a);

if b>a then writeln('So lon nhat trong hai so la: ',b);

if a=b then writeln('Hai so bang nhau');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 17:58

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then writeln('Day la ba canh trong mot tam giac')

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lê
Minh Lê 27 tháng 12 2020 lúc 17:46

Không đúng (biên dịch lỗi).

Ở dòng 3, lệnh Writel bị viết sai chính tả. Ở dòng 7 thực hiện khai báo biến cho 2 biến a b ở phía trong hàm chính (thay vì nằm phía trên).

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 17:59

Chắc chắn là chương trình sẽ bị lỗi rồi

Bởi vì thứ nhất là bạn phải khai báo a,b trước khi bạn nhập

thứ hai là ở dòng 3 chữ writel bạn viết sai chính tả rồi

Bình luận (0)
Lại Hoàng Hiệp
Lại Hoàng Hiệp 25 tháng 12 2020 lúc 20:21

Khác nhau giữa biến và hằng là :

– Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Cách khai báo biến:

  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

  VD: Var a,b:integer;

 C:string;

– Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

VD: Const pi=3.14;

- Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp sẵn một số hàm số học để tính một số giá trị thông dụng.

- Cách viết: Tên_hàm (đối số). VD: sqrt(4); sqr(2);

- Kết quả của hàm phụ thuộc vào kiểu của đối số.

- Đối số của hàm là một hay nhiều biểu thức số học đặt trong dấu ngoặc () sau tên hàm.

- Bản thân hàm cũng có thể coi là biểu thức số học và có thể tham gia vào biểu thức như một toán hạng bất kỳ.

 

 

Bình luận (0)
Loading...