Lập trình đơn giản

Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 3 tháng 1 lúc 20:05
 

 

*thuật toán: Trong toán học và khoa học máy tính, một thuật toán, còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn các hướng dẫn được xác định rõ ràng, có thể thực hiện được bằng máy tính, thường để giải quyết một lớp vấn đề hoặc để thực hiện một phép tính.

*bài toán:

- Bài toán là một việc nào đó mà con người muốn máy tính thực hiện.

- Các yếu tố của một bài toán:

  + Input: Thông tin đã biết, thông tin đưa vào máy tính.

  + Output: Thông tin cần tìm, thông tin lấy ra từ máy tính.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 1 lúc 22:40

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then 

begin

writeln('La do dai ba canh cua tam giac');

writeln('Chu vi tam giac la: ',a+b+c:4:2);

end

else writeln('Khong phai la do dai 3 canh cua tam giac');

readln;

end.

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 1 lúc 9:25

const fi='timmax.inp';     

fo='timmax.out';

var f1,f2:text;   

st,xauso:ansistring;   

d,i,max,x:longint;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,st);

d:=length(st);

xauso:='';

max:=0;

for i:=1 to d do 

if st[i] in ['0'..'9'] then xauso:=xauso+st[i] 

else begin         

              val(xauso,x);         

              if max<=x then max:=x;         

              xauso:='';       

        end;

if max=0 then writeln(f2,'-1')

else writeln(f2,max);

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 12 2020 lúc 23:26

uses crt;

var n,d,dem,i,x,y,t:integer;

st:string;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until (1000<=n) and (n<=9999);

if n mod 2=0 then 

  begin

     str(n,st);

d:=length(st);

dem:=0;

for i:=1 to d do

  begin

val(st[i],x,y);

if x=0 then inc(em);

end; 

writeln('So chu so 0 co trong so ',n,' la: ',dem);

end

else begin

str(n,st);

t:=0;

d:=length(st);

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],x,y);

t:=t+sqr(x);

end;

writeln('Tong binh phuong cac chu so trong so ',n,' la: ',t);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 12 2020 lúc 11:50

1: 

Xác định bài toán:

-Input: Hai số thực a,b(a≠b)

-Output: So sánh a và b

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập a và b

-Bước 2: Nếu a>b thì viết a lớn hơn b

Ngược lại thì a nhỏ hơn b

-Bước 3: Kết thúc

Viết chương trình:

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

until (a<>b);

if a>b then writeln(a,' lon hon ',b)

else writeln(a,' nho hon ',b);

readln;

end.

2: 

Xác định bài toán: 

-Input: Hai số thực a,b(a≠b)

-Output: Tìm số lớn hơn

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập a,b

-Bước 2: Nếu a>b thì viết a lớn hơn b

Ngược lại thì viết b lớn hơn a

-Bước 3: Kết thúc

Viết chương trình: 

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

until (a<>b);

if a>b then writeln(a,' lon hon ',b)

else writeln(b,' lon hon ',a);

readln;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 28 tháng 12 2020 lúc 20:36

bạn thêm lênh xóa màn hình vào chương trình đi, nhìn nó sẽ gọn hơn đấy

lệnh clrscr; ngay dưới begin luôn

Bình luận (2)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 28 tháng 12 2020 lúc 20:34

bạn nhấn vào bất kì 1 nút nào trên bàn phím thử xem

Bình luận (8)
L.Ai
L.Ai 28 tháng 12 2020 lúc 20:36

bạn thử nhấn 1 phím bất kì đi

 

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 28 tháng 12 2020 lúc 20:29

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 12 2020 lúc 20:51

uses crt;

var a,b,c:real;

kt:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then 

begin

kt:=0;

if (a=b) and (a<>c) and (b<>c) then kt:=1;

if (b=c) and (b<>a) and (c<>a) then kt:=1;

if (c=a) and (c<>b) and (a<>b) then kt:=1;

if kt=0 then writeln('Day khong la tam giac can')

else writeln('Day la tam giac can');

end

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 12 2020 lúc 18:20

Câu 2: 

-Bước 1: s←0; i←1;

-Bước 2: s←s+i;

-Bước 3: i←i+1;

-Bước 4: Nếu i<=100 thì quay lại bước 2

-Bước 5: Xuất s

-Bước 6: Kết thúc

Câu 3:

Dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Dạng đủ: if <điều kiện> then <câu lệnh> 

else <câu lệnh>;

Câu 4: 

uses crt;

var m,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap m='); readln(m);

write('Nhap n='); readln(n);

if (m mod 2=0) and (n mod 2=0) then writeln('Ca hai cung la so chan')

else if (m mod 2<>0) and (n mod 2<>0) then writeln('Ca hai cung la so le')

else if (m mod 2=0) and (n mod 2<>0) then writeln('Co mot so la so chan')

else if (m mod 2<>0) and (n mod 2=0) then writeln('Co mot so la so chan')

else if (m mod 2=0) and (n mod 2<>0) then writeln('Co mot so la so le')

else if (m mod 2<>0) and (n mod 2=0) then writeln('Co mot so la so le');

readln;

end.

Câu 5: 

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a);

if (a=b) and (a<>c) and (b<>c) then writeln('Tam giac can')

else if (b=c) and (a<>b) and (a<>c) then writeln('Tam giac can')

else if (c=a) and (c<>b) and (a<>b) then writeln('Tam giac can')

else if (a=b) and (b=c) then writeln('Tam giac deu')

else writeln('Day khong phai la tam giac deu hay tam giac can');

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN