Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 2 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 Cho sơ đồ các phản ứng sau. Lập phương trình phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của một cặp chất trong phản ứng ( tuỳ chọn).

a. K + H2O ===> KOH + H2

b. Zn(OH)2 ===> ZnO + H2O

c. Fe + O2 ===> Fe3O4

d. Al + HCl ===> AlCl3 + H2

e. Na + H2O ===> NaOH + H2

f. Cu(OH)2 ===> CuO + H2O

g. Al + O2 ===> Al2O3

d. Al + HCl ===> AlCl3 + H2

Câu 3. Chọn hệ số và công thức thích hợp điền vào dấu ? trong các phương trình hoá học sau:

a. ? Zn + ? ===> ? 2 ZnO

b. ? Fe + ? HCl ===> FeCl2 + ?

c. CaO + ? HNO3 ===> Ca(NO3)2 + ?

d. ? Cu + ? ===> ? 2 CuO

e. ? Zn + ? HCl ===> ZnCl2 + ?

f. MgO + ?HNO3 ===> Mg(NO3)2 + ?

Câu 4:

a Hoà tan hoàn toàn 65 g Kẽm vào dung dịch axitclohidric , thu được 136 g muối Kẽm clorua( ZnCl2) và 2 g khí hiđrô.

+ Lập PT của phản ứng

+ Cho biết tỉ lệ số nguyên tử số phân tử của các chất trong phản ứng

+Hãy tính khối lượng HCl cần dùng.

b Hoà tan hoàn toàn 56 g sắt vào ddic axitclohidric, thu được 127 g muối Sắt(II) clorua( FeCl2) và 2 g khí hiđrô.

+Lập PT của phản ứng

+Cho biết tỉ lệ số nguyên tử số phân tử của các chất trong phản ứng

+Hãy tính khối lượng HCl cần dùng.

Câu 5.

a Cho sơ đồ phản ứng sau:

Fe2O3 + H2SO4 ----.> Fex(SO4)y + H2O

+ Hãy tìm x,y thay vào sơ đồ phản ứng trên

+ Lập PT của phản ứng

b Cho sơ đồ phản ứng sau:

Al + H2SO4 ----.> Alx(SO4)y + H2

+ Hãy tìm x,y thay vào sơ đồ phản ứng trên

+ Lập PT của phản ứng

0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.