Chương 5. Nhóm Halogen

B.Thị Anh Thơ
4 tháng 5 2020 lúc 18:59

(1) 2KMnO4 =nhiệt độ=> K2MnO4 + MnO2 + O2

(2) O2 + 4Fe(OH)2 =nhiệt độ=> 2Fe2O3 + 4H2O

(3) Fe2O3 + 6HCl => 2FeCl3 + 3H2O

(4) FeCl3 + 3NaOH => Fe(OH)3 + 3NaCl

(5) 2KMnO4 + 16HCl => 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

(6) Cl2 + 2Na =nhiệt độ=> 2NaCl

(7) NaCl + AgNO3 => AgCl + NaNO3

(8) 2AgCl =nhiệt độ=> 2Ag + Cl2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
4 tháng 5 2020 lúc 1:06

có nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol

Áp dụng ĐLBT nguyên tố với H :

có nHCl = 2nH2 = 0,05.2 =0,1 mol

Áp dụng ĐLBT khối lượng , có :

mKL + mHCl = m muối + mH2

➜ m muối = 2 + 0,1.36,5 - 0,05.2 = 5,55 gam

có mCl-thêm vào= mmuối(TN2)-mmuối(TN2)=5,763-5,55 = 0,213 gam

⇒ nCl-thêm vào = 0,213/35,5 = 0,006 mol

PTHH :

FeCl2 + Cl- → FeCl3

0,006 0,006 (mol)

⇒ nFeCl2= nCl =0,006 mol

BTNT với Fe , có nFe = nFeCl2 = 0,006 mol

⇒ %mFe = \(\frac{0,006.56}{2}\) .100% = 16,8%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
3 tháng 5 2020 lúc 22:24

2Fe+3Cl2-to->2FeCl3

0,15----------------0,15

nFe=8,4\56=0,15 mol

H=90%

=>mFeCl3=0,15.162,5.90\100=21,9375g

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
4 tháng 5 2020 lúc 3:10

nFe = 8,4/56 = 0,15 mol

có nFe phản ứng = 0,15.90%=0,135 mol

PTHH :

2Fe + 3Cl2 --> 2FeCl3

0,135 0,135 (mol)

⇒mFeCl3 = 0,135.162,5 =21,9375 gam

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 5 2020 lúc 14:39

Câu 1:

Ta có:

\(n_{CO2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Muối RCO3

\(RCO_3+2HCl\rightarrow RCl_2+CO_2+H_2O\)

0,2_______0,4_______0,2________

\(m_{muoi.clorua}=m_{muoi.cacbonat}+m_{Cl^-}-m_{CO_3^{2-}}\)

\(\Leftrightarrow m_{muoi}=18,4+0,4.35,5-0,2.60=20,6\left(g\right)\)

\(M_{RCO3}=\frac{18,4}{0,2}=92\)

\(\Rightarrow R=32\Rightarrow Mg\left(24\right)< R< Ca\left(40\right)\)

Câu 2:

Ta có:

\(n_{H2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\left\{{}\begin{matrix}24n_{Mg}+56n_{Fe}=8\\2n_{Mg}+2n_{Fe}=2n_{H2}=0,4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=0,1\left(mol\right)\\n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{Mg}=n_{MgO}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{Fe}=2n_{Fe2O3}\Rightarrow n_{Fe2O3}=\frac{0,1}{2}=0,05\left(mol\right)\)

\(m_{cr}=m_{MgO}+m_{Fe2O3}\)

\(\Rightarrow m_{cr}=0,1.40+0,05.160=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 5 2020 lúc 13:14

\(n_{Fe3O4}=\frac{41,76}{232}=0,18\left(mol\right)\)

\(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow2FeCl_3+FeCl_2+4H_2O\)

\(\Rightarrow n_{FeCl3}=0,36\left(mol\right)\)

\(Cu+2FeCl_3\rightarrow CuCl_2+2FeCl_2\)

\(\Rightarrow n_{Cu}=0,18\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m=0,18.64=11,52\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 5 2020 lúc 13:35

a,

Khối lượng chất rắn hh giảm 1 nửa

=> Y đứng sau H, X đứng trước H

\(m_X=m_Y=\frac{4,32}{2}=2,16\left(g\right)\)

\(n_{H2}=0,12\left(mol\right)\)

\(2X+nH_2SO_4\rightarrow X_2\left(SO_4\right)_n+nH_2\)

\(\Rightarrow n_X=\frac{0,24}{n}\left(mol\right)\)

\(M_X=\frac{2,16n}{0,24}=9n\)

\(n=3\Rightarrow M_X=27\left(Al\right)\)

\(n_{SO2}=\frac{2.0,112}{0,082.273}=0,01\left(mol\right)\)

\(2Y+2mH_2SO_4\rightarrow Y_2\left(SO_4\right)_m+mSO_2+2mH_2O\)

\(n_Y=\frac{0,02}{m}\left(mol\right)\)

\(M_Y=\frac{2,16m}{0,02}=108m\)

\(m=1\Rightarrow M_Y=108\left(Ag\right)\)

b,\(n_{Ag2SO4}=\frac{n_Y}{2}=0,01\left(mol\right)\)

\(Ag_2SO_4+Na_2S\rightarrow Na_2SO_4+Ag_2S\)

\(\Rightarrow n_{Na2S}=n_{Ag2S}=0,01\left(mol\right)\)

\(m=0,01.78.100:23,4\%=333,33\left(g\right)\)

\(\Rightarrow x=0,01.248=2,48\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyen Nghia Gia Bao
3 tháng 5 2020 lúc 11:33

buithianhtho Duong Le làm hộ đang cần gấp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN