Chương 5. Nhóm Halogen

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 22:57

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

x________2x____________x

ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

y_____2y____________y

a, nH2S=6,72/22,4=0,3 (mol)

Gọi x,y lần lượt là nFeS và nZnS, ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}88x+97y=28,2\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

mFeS=0,1.88=8,8 (g)

=> %mFeS= (8,8/28,2).100=31,2%

=> %mZnS=100-31,2=68,8%

b, nHCl=2x+2y=0,6 (mol)

=> VddHCl = 0,6/0,5=1,2 (l)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 23:21

Vì khí cho hỗn hợp khí vào dung dịch Pb(NO3)2 thì có kết tủa đen

⇒ Hỗn hợp khí có H2S và H2

nPbS = 23,9/239 = 0,1 mol

PTHH :

Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3

_________ 0,1_______0,1____________ Theo PT , nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ V H2S = 0,1.22,4 = 2,24 lít

nhh khí = 2,464/22,4 = 0,11 mol

⇒ nH2 = 0,11 - 0,1 = 0,01 mol

⇒ V H2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít

c.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,01______________ 0,01 ⇒ nFe = nH2 = 0,01 mol

⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56 gam

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

0,1____________________0,1 ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 mol

⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 gam

Tự tính %m

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 5 2020 lúc 10:30

CuO+H2-to->Cu+H2O

gọi x,y lần lượt là số mol của Fe2O3, CuO

=>nFe=2x(mol) =>mFe=2x.56=112x(g)

=>nCu=y(mol)=>mCu=64y(g)

Theo đề bài có mFe2O3+mCuO=24

<=> x.160+80y=24 (1)

Lại có mFe+mCu=17,6

<=>112x+64y=17,6 (2)

Từ(1),(2)=> x=y=0,1 mol()

mCu=64y=64.0,1=6,4(g)

mFe=0.1*56=5,6g

=>%mCuO=0,1.80\24.100=33,3%

=>%mFe2O3=100-33,3=66,7%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 12:39

Ta có:

\(n_{H2}=\frac{17,92}{22,4}=0,8\left(mol\right)\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

x________________1,5x______

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

y_____________y____________

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=22\\1,5x+y=0,8\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,4\left(mol\right)\\y=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\frac{0,4.27}{22}.100\%=49,09\%\\\%m_{Fe}=100\%-49,09\%=50,91\%\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{muoi}=0,4.133,5+0,2.127=78,8\left(g\right)\)

\(AlCl_3+3NaOH\rightarrow Al\left(OH\right)_3+3NaCl\)

0,2___________________________0,3

\(2Al\left(OH\right)_3\rightarrow Al_2O_3+3H_2O\)

0,2____________0,1__________

\(FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+2NaCl\)

0,4_____________________________0,4

\(4Fe\left(OH\right)_2+O_2\rightarrow2Fe_3O_3+4H_2O\)

0,4_________________0,2______

\(\Rightarrow a=0,1.102+0,2.160=42,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 7 tháng 5 2020 lúc 21:39
https://i.imgur.com/o3v9tPY.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 5 2020 lúc 22:32

Ta có:

\(n_{Fe}=\frac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

- Phản ứng với Cl2

\(2Fe+\frac{3}{2}Cl_2\rightarrow2FeCl_3\)

\(\Rightarrow n_{FeCl3}=n_{Fe}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{FeCl3}=0,2.162,5=32,5\left(g\right)\)

- Phản ứng với HCl

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{FeCl2}=n_{Fe}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{FeCl2}=0,2.127=25,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 5 2020 lúc 20:46

a, \(n_{HCl}=\frac{50.36,5\%}{36,5}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_{H2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow n_{HCl\left(pư\right)}=0,2.2=0,4\left(mol\right)< 0,5\left(mol\right)\)

=> Kim loại Fe, Mg tan hết. Dư 0,1 mol HCl.

Gọi a, b, c là mol các chất trong A

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+64b+24c=11,2\left(1\right)\\2a+2c=0,2.2=0,4\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

B gồm HCl, FeCl2, MgCl2

\(2FeCl_2\rightarrow2Fe\left(OH\right)_2\rightarrow Fe_2O_3\)

\(\Rightarrow n_{Fe2O3}=0,5a\left(mol\right)\)

\(MgCl_2\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\rightarrow MgO\)

\(\Rightarrow m_{MgO}=c\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow160.0,5a+40c=12\left(3\right)\)

\(\left(1\right)+\left(2\right)+\left(3\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,05\\c=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\frac{56.0,1.100}{11,2}=50\%\\\%m_{Cu}=\frac{64.0,05.100}{11,2}=28,57\%\\\%m_{Cu}=21,43\%\end{matrix}\right.\)

b, \(m_B=11,2+50-0,2.2=60,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl\left(dư\right)}=0,1\left(mol\right)\\n_{FeCl2}=0,1\left(mol\right)\\n_{MgCl2}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{HCl}=\frac{0,1.36,5.100}{60,8}=6\%\\C\%_{FeCl2}=\frac{0,1.127.100}{60,8}=20,89\%\\C\%_{MgCl2}=\frac{0,1.95.100}{60,8}=15,625\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 4 tháng 5 2020 lúc 19:52

\(n_{NaCl}=\frac{5,58}{58,5}\approx0,1\left(mol\right)\)

\(n_{AgNO_3}=\frac{34}{170}=0,2\left(mol\right)\)

NaCl + AgNO3 --------> AgCl + NaNO3

Lập tỉ lệ NaCl và AgNO3: \(\frac{0,1}{1}< \frac{0,2}{1}\)=> AgNO3 dư, NaCl phản ứng hết

Theo PT: n AgCl = n NaCl = 0,1(mol)

m AgCl = 0,1.143,5 = 14,35 (g)

Dung dịch sau phản ứng gồm NaNO3 và AgNO3

Theo PT: n AgNO3(phản ứng) = n NaNO3 = n NaCl = 0,1(mol)

=> n AgNO3 dư = 0,2 - 0,1 = 0,1 (mol)

=> CM AgNO3 dư = \(\frac{0,1}{0,3+0,2}=0,2M\)

=> CM NaNO3 = \(\frac{0,1}{0,3+0,2}=0,2M\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 4 tháng 5 2020 lúc 19:09
2Al + 6H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

C + 2H2SO4 2H2O + 2SO2 + CO2
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN