Chương II- Động lực học chất điểm

Hồng Phúc
17 tháng 1 lúc 8:22

undefined

Bình luận (6)

Mong là sẽ có nhiều bạn trả lời đúng!

Bình luận (0)
nguyen thi vang
15 tháng 1 lúc 18:25

undefined

Bình luận (0)
hhy-chy
7 tháng 1 lúc 23:35

\(\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{1-0,5^2}}{1};\sin\alpha=\dfrac{0,5}{1}\)

\(mg\sin\alpha-\mu mg\cos\alpha=m.a\)

\(\Rightarrow a=...\left(m/s^2\right)\)

\(v^2-v_0^2=2al\Rightarrow v=\sqrt{2a}=...\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
7 tháng 1 lúc 23:30

Gửi muộn thế em, giờ này ít người thức khuya lắm

\(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}=m.\overrightarrow{a}\)

\(\left\{{}\begin{matrix}Ox:F-F_{ms}-mg\sin\alpha=m.a\\Oy:N=mg\cos\alpha\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow F-\mu mg\cos\alpha-mg\sin\alpha=m.a\Rightarrow F=...\)

Bình luận (1)
hhy-chy
8 tháng 1 lúc 13:47

a/ Lực ma sát, trọng lực, phản lực, lực kéo

b/ \(F_k-F_{ms}=m.a\Rightarrow a=\dfrac{F_k-F_{ms}}{m}=\dfrac{3-\mu mg}{m}=\dfrac{3-0,2.1.10}{1}=...\left(m/s^2\right)\)

c/ Cùng hướng với gì bạn?

Bình luận (0)
hhy-chy
7 tháng 1 lúc 23:39

Hình đâu bạn?

Bình luận (1)
hhy-chy
7 tháng 1 lúc 17:26

\(F_k-F_{ms}=m.a\Leftrightarrow a=\dfrac{F_k-F_{ms}}{m}=...\left(m/s^2\right)\)

\(v=v_0+at=\dfrac{F_k-F_{ms}}{m}.3=...\left(m/s\right)\)

\(F_{ms}=-m.a'\Rightarrow a'=-\dfrac{F_{ms}}{m}=...\left(m/s^2\right)\)

\(v'^2-v_0'^2=2a'S\Leftrightarrow v_0'=-\sqrt{2.a'.1}=...\left(m/s\right)\)

\(S=v_0't+\dfrac{1}{2}a't^2\Leftrightarrow1=-\sqrt{2a'}.t+\dfrac{1}{2}a't^2\Rightarrow t=...\left(s\right)\)

 

Bình luận (6)
Đỗ Quyên
6 tháng 1 lúc 10:13

Trọng lượng của 2 vật lần lượt là:

\(P_1=10m_1=300\) (N)

\(P_2=10m_2=500\) (N)

Gọi khoảng cách từ vị trí treo đòn gánh tới vật \(m_1\) và \(m_2\) lần lượt là \(d_1\) và \(d_2\).

Để đòn gánh cân bằng thì:

\(P_1d_1=P_2d_2\)

\(\Rightarrow3d_1=5d_2\)

Mặt khác:

\(d_1+d_2=1\) (m)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}d_1=0,625\\d_2=0,375\end{matrix}\right.\) (m)

Vậy đòn gánh đặt vào vai cách đầu treo vật 1 là 62,5 cm.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN