Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

lê quang mi
lê quang mi 3 tháng 10 2019 lúc 14:53

kk

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 31 tháng 10 2019 lúc 15:11

m axit oxalic : m thuốc tím = Đ axit oxalic: Đ thuốc tím

\(\)\(\text{→m axit oxalic = 0,79 . 45 : 31,6 = 1,125g }\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 3 tháng 10 2019 lúc 14:53

Đây là box Hóa chứ k phải đố vui đố xàm nhé!

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 10 2019 lúc 17:26

- Trong 300 ml dung dịch X:

\(\text{nHCl = 0,3.0,3 = 0,09 mol}\)

\(\text{nH2SO4 = 0,2.0,3 = 0,06 mol}\)

\(\text{nH3PO4 = 0,1.0,3 = 0,03 mol}\)

-Trong V ml dung dịch Y chứa:

\(\text{nNaOH = 0,1.0,001V = 0,0001V (mol)}\)

\(\text{nBa(OH)2 = 0,2.0,001V = 0,0002V (mol)}\)

Phản ứng trung hòa tổng quát: b HaX + a M(OH)b → MaXb + ab H2O

Từ pư tổng quát ta thấy: nH = nOH

\(\text{+ BTNT "H": nH = nHCl + 2nH2SO4 + 3nH3PO4}\)

\(\text{+ BTNT "OH": nOH = nNaOH + 2nBa(OH)2}\)

=> nHCl + 2nH2SO4 + 3nH3PO4 = nNaOH + 2nBa(OH)2

=> 0,09 + 2.0,06 + 3.0,03 = 0,0001V + 2.0,0002V

=> V = 600 ml

Bình luận (0)
saint suppapong udomkaewkanjana
saint suppapong udomkaewkanjana 15 tháng 8 2020 lúc 0:54

\(\begin{matrix}n_{HCl}=0,09\\n_{H_2SO_4}=0,06\\n_{H_3PO_4}=0,03\end{matrix}\)

\(\sum n_{H^+}=0,09+0,06.2+0,03.3=0,3\)

\(\begin{matrix}n_{NaOH}=0,1V\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2V\end{matrix}\)

\(\sum n_{OH^-}=0,1V+0,2V.2=0,5V\)

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

\(\Leftrightarrow0,5V=0,3\Rightarrow V=600ml\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 23 tháng 10 2019 lúc 17:28

CTPT :

H2 , O2 , CO2 , NaCl

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 23 tháng 10 2019 lúc 18:05

hidro:H2

Oxxi:O2

Cacbon: CO2

Muối ăn NaCl

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 7 tháng 10 2019 lúc 22:24
https://i.imgur.com/76jV46P.jpg
Bình luận (0)
Luân Trần
Luân Trần 5 tháng 10 2019 lúc 20:38

\(nOH^-=Vmol\)

\(nH^+=2nH_2SO_4=0,06mol\)

\(OH^-+H^+\rightarrow H_2O\)

--V------0,06----0,06----mol

\(nOH^-\)còn = V-0,06 mol

\(nZn^{2+}=0,32mol\)

\(nZn\left(OH\right)_2=0,2mol\)

\(2OH^-+Zn^{2+}\rightarrow Zn\left(OH\right)_2\)

\(nZn\left(OH\right)_2=0,2\rightarrow nOH^-=0,4\)

\(V-0,06=0,4\)

\(\rightarrow V=0,32mol\)

\(\rightarrow V=0,46l\)

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 1 tháng 10 2019 lúc 22:32

AlCl3 ----> Al3+ + 3Cl- 0,2M 0,2M 0,6M => [Al3+]= 0,2M => [Cl-]= 0,6M

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 1 tháng 10 2019 lúc 22:30

AlCl3 ---------> Al3+ + 3Cl-

0,2M................0,2M....0,6M

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[Al^{3+}\right]=0,2M\\\left[Cl^-\right]=0,6M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Loading...