Chủ đề 5: Một số quy luật biến đổi trong bảng tuần hoàn

Karik-Linh
9 tháng 4 2020 lúc 14:23

Bài 1: Cho các CTHH sau : Ag2O bạc 2 oxit(oxit bazơ)

, SiO2 silic đioxit(oxit axit)

, PbO chì 2 oxit(oxit bazơ)

, Cr2O3 crom oxit(oxit bazơ)

, Mn2O7Mangan heptoxit(oxit axit)

, FeO sắt 2 oxit(oxit bazơ)

, P2O3Photpho trioxit(Oxts ãit

,Fe2O3 sắt 3 oxit(Oxt bazơ)

, N2ODinitơ monoxit (oxit axit0

, Li2O liti oxit(oxit bazơ)

, B2O3 bo oxit(oxit ãit)

, SO3 lưu huỳnh triõit(oxit ãit)

, Điôxít nitơ (oxit oxit axit)

, CrO3. Crôm trioxit (oxit axit)

Bài 2: Lập CTHH của các oxit tạo nên từ các nguyên tố sau và gọi tên oxit vừa lập.

a. Cu (I) và O(II)=>CuO

b. Mg và O;=>MgO

c. Fe(III) và O=>Fe2O3

d. N (V) và O.=>N2O5

Bài 3: Một số CTHH được viết như sau:

K2O, NaO, Ca2CO3, Ca(OH)2, FeO, Fe3O2, MgCl.

=>viết sai:NaO==>Na2O

Ca2CO3==>CaCO3

Fe3O2==>Fe2O3

MgCl==>MgCl2

Hãy chỉ ra CTHH nào viết sai và sửa lại cho đúng.

Bài 4: Hãy viết bazơ tương ứng của các oxit sau:

a. Al2O3==>Al(OH)3

b. ZnO==>Zn(OH)2

c. K2O==>KOH

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
11 tháng 3 2020 lúc 21:12

\(n_{Mg}=0,1\left(mol\right)\)

\(2Mg+O_2\underrightarrow{^{to}}2MgO\)

\(\Rightarrow n_{O2}=0,05\left(mol\right);n_{MgO}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O2}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

\(m_{MgO}=0,1.40=4\left(g\right)\)

\(2KClO_3\underrightarrow{^{to}}2KCl+3O_2\)

\(n_{KClO3}=\frac{0,1}{3}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow_{KClO3}=4,08\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
11 tháng 3 2020 lúc 21:06

2Mg+o2-->2MgO

0,1 ------0,05-----0,1 mol

nMg=2,4\24=0,1 mol

=>Vo2=0,05.22,4=1,12 mol

b)mMgO=0,1.40=4 g

2KClO3-->2KCl+3O2

0,07----------------1 mol

mKClO3=0,07.122,5=8,575 g

Bình luận (0)
Karik-Linh
11 tháng 3 2020 lúc 21:14

2Mg+o2-->2MgO

0,1 ------0,05-----0,1 mol

nMg=2,4\24=0,1 mol

=>Vo2=0,05.22,4=1,12 mol

b)mMgO=0,1.40=4 g

2KClO3-->2KCl+3O2

0,07----------------0,1 mol

mKClO3=0,07.122,5=8,575 g

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
22 tháng 2 2020 lúc 13:58

2Al+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2

a) n Al=2,7/27=0,1(mol)

Theo pthh

n H2=3/2n Al=0,15(mol)

V H2=0,15.22,4=3,36(l)

b) n H2SO4=3/2n Al=0,15(mol)

CM H2SO4=0,15/0,2=0,03(M)

Bình luận (0)
Karik-Linh
9 tháng 11 2019 lúc 22:45
https://i.imgur.com/nEJGKRz.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
9 tháng 11 2019 lúc 13:27

Chọn C

Vì hóa trị với Hidro của các phi kim giảm dần từ 4 đến 1

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 11 2019 lúc 18:18

\(\text{2R+nH2SO4->R2(SO4)n+nH2}\)

Ta có :

\(\text{nH2=0,5/2=0,25(mol)}\)

\(\text{MR=6,7:0,5/n=13,4n}\)

n=2=>MR=26,8

=> 2 kim loại là Mg và Ca

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
28 tháng 10 2019 lúc 20:54

a)Do R có công thức cao nhất với oxi là XO3

=>công thức với hidro là:XH2

Theo đề bài:

2/(X+2).100=5,88=>R ≈32.

Do đó X là lưu huỳnh (M=32(dvC)

b)SO3+H2O---->H2SO4

H2SO4+2NaOH---->Na2SO4+2H2O

n\(_{SO3}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Theo pthh1

n\(_{H2SO4}=n_{SO3}=0,1\left(mol\right)\)

Theo pthh2

n\(_{Na2SO4}=n_{h2so4}=0,1\left(mol\right)\)

m\(_{Na2SO4}=0,1.142=14,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
28 tháng 10 2019 lúc 21:05

Bài 1:

a)X có oxit cao nhất XO3 -> X nhóm VI -> hợp chất với H của X là XH2 (8-6=2)

->% H=2/(2+X)=5,88%

-> X=32 -> S (lưu huỳnh).

\(\text{b) Ta có: nSO3=2,24/22,4=0,1 mol }\)

\(\text{SO3 + H2O -> H2SO4 }\)

\(\text{H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O }\)

\(\text{Ta có: nSO3=nH2SO4=nNa2SO4=0,1 mol}\)

-> Muối là Na2SO4

\(\text{-> mNa2SO4=14,2 gam }\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
28 tháng 10 2019 lúc 22:16
https://i.imgur.com/9S8dp8U.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN