Chủ đề 2. Cacbohiđrat

Cơngióvôtình Mangnắngđixa
23 tháng 9 2016 lúc 20:19

27/180*2*108=32.4

Bình luận (0)
nguyen thanh thao
6 tháng 9 2016 lúc 21:27

nhều ng onl lắm

Bình luận (2)
Lê Nguyên Hạo
11 tháng 9 2016 lúc 14:54

 m H2O + m CO2 = 18,6 n CO2 = 2.0,2 - 0,1 = 0,3 mol => n H2O = 0,3 mol n O = (9 - 12.0,3 - 2.0,3)/16 = 0,3 => X có dạng (CH2O)n đủ để ra B rồi đó. còn không n Ag = 0,02 => n X = 0,01 => M X = 180 => C6H12O6

Bình luận (0)
Cơngióvôtình Mangnắngđixa
23 tháng 9 2016 lúc 20:48

\(n_{muoi}=n_{NaOH}=0,2\cdot0,3=0,06mol\)

\(m_{muoi}=0,06\cdot\)82 = 4,29g \(\Rightarrow\) D

Bình luận (0)
Pham Van Tien
23 tháng 6 2015 lúc 16:27

Câu này bạn gửi sang môn Sinh học.

Bình luận (0)
Đặng Xuân Bách
27 tháng 8 2015 lúc 10:54

C6H12O6 ® 2C2H5OH + 2CO2; nglucozơ = 1 mol; ® nancol = 0,8.2 = 1,6mol; ® a = 46.1,6=73,6gam;

C2H5OH + O2 ® CH3COOH + HOH ® X{CH3COOH; C2H5OH d}

CH3COOH + NaOH ® CH3COONa + HOH

® nancol p.ứ = nNaOH = 0,144mol; ® H = 0,144:0,16 = 90%

Bình luận (0)
Tran Dang Ninh
9 tháng 6 2016 lúc 21:11

Sac + H2O/H+ →1Glu +1 Flu .

0,1mol    → nGlu=nFlu=0,1 .

dung dịch Y thu đk : Glu ,Flu,HCL   cko td vs AgNO3/NH3  cho kết tủa là : Ag: 0,4mol (pư vs glu và Flu)  ,AgCl : 0,02mol

    →m=46,07

Bình luận (0)
nhoc quay pha
25 tháng 5 2016 lúc 17:26

nhóm thức ancol

Bình luận (0)
nhoc quay pha
25 tháng 5 2016 lúc 17:26

nhầm . 

nhóm chức ancol

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN