Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

câu 4 ; electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất thuộc lớp nào trong các lớp dưới đây ?

a, Lớp L b, Lớp O c, Lớp K d, Lớp N

5. Trong các kí hiệu về phân lớp electron , kí hiệu nào sai ?

a, 5s2 b, 3d6 c, 2p10 d,4f14

6, trong phân lớp , lớp N có số phân lớp tối đa là ;

A,2 b,3 c,4 d,5

7. Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13e và cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1 , kết quả đúng là

a, lớp electron ngoài cùng của nhôm có 3e

b, lớp electron ngoài cùng của nhôm có 1e

c, Lớp L / lớp thứ 2/ của nhôm có 3e

d, Lớp L / lớp thứ 2 / của nhôm là lớp electron ngoài cùng

8. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. nguyên tử của nguyên tố Y có hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện là 8 . Zx và Zy

a, 13 và 35 b. 13 và 17 c, 12 và 17 d, 14 và 35

9. Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng đc phân bố vào phân lớp 3p1 . nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng đc phân bố vào phân lớp 3p3 . số proton của X và Y lần lượt là

a, 13 và 15 b, 12 và 14 d, 13 và 14 d, 12 và 15

10. Mỗi nguyên tử x có 3 lớp . ở trạng thái cơ bản số electron trong lớp M là

a, 2 b,8 c,18 d,32

ai làm hộ mình vs ạkhocroi

Được cập nhật 14 tháng 1 lúc 20:08 1 câu trả lời

Giúp mình với , mình cần super gấp lắm luôn!!!!!!!!!

1) Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p, n , e bằng 34, hiệu số hạt nowtron và electron bằng 1. Vậy số e độc thân là ??

2) Tổng số hạt n,p,e của một nguyên tử một nguyên tố là 21. Xác định tên nguyên tố và viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó.

3) Cho 20 gam muối cacbonat của kim loại R ( hóa trị II ) tác dụng với 200ml dd HCL 2,5M thu được đ A và khí B . Để trung hòa được lượng axit dư trong A cần 50ml dd KOH 2M.

a) Xác định tên kim loại R

b) Biết nguyên tử R có số p = số n . Viết cấu hình e của R

4) Tổng số hạt p,e,n của nguyên tử một nguyên tố kim loại là 34

a . Xác định tên nguyên tố dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b) viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó

5) Một hợp chất B được tạo bởi 1 kim loại hóa trị II và một phi kim hóa trị I. Tổng số hạt trong phân tử B là 290. Tổng số hạt không mang điện là 110 . Hiệu số hạt không mang điện giữa phi kim và kim loại là 70. tỉ lệ số hạt mang điện của kim loại so với phi kim trong B là 2/7. Tìm A, Z của kim loại và phi kim trên .

Được cập nhật 6 tháng 12 2019 lúc 14:06 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.