Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 9
Điểm SP 17

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian