Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Nhi hello
Nhi hello 4 tháng 1 lúc 19:44

- Hàm tính tổng

-Hàm trung bình cộng

- hàm xác định giá trị lớn nhất

- hàm xác định giá trị nhỏ nhất

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My 4 tháng 1 lúc 19:49

Các hàm tính thông dụng đã học là:

- Hàm tính trung bình cộng (average)

- Hàm tính tổng(sum)

- Tính giái trị nhỏ nhất(min)

- Tính giá trị lớn nhất(max)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My 4 tháng 1 lúc 19:49

Các hàm tính thông dụng đã học là:

- Hàm tính trung bình cộng (average)

- Hàm tính tổng(sum)

- Tính giái trị nhỏ nhất(min)

- Tính giá trị lớn nhất(max)

Bình luận (0)
Cute Muichirou
Cute Muichirou 30 tháng 12 2020 lúc 21:03

Lưu ý: a,b,c là số

 a) Hàm tính tổng

=SUM(a,b,c)

b)Hàm tính trung bình cộng

=AVERAGE(a,b,c)

c)Hàm xác định giá trị lớn nhất

=MAX(a,b,c)

d)Hàm xác định giá trị nhỏ nhất

=MIN(a,b,c)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 12 2020 lúc 20:47

a) =Average(B1,B3,B3,55)

b) =Sum(a1:a5,b3)

Bình luận (0)
Hoàng An
Hoàng An 28 tháng 12 2020 lúc 22:09

a) =AVERAGE(B1, B2, B3, 55)

b)=SUM(A1:A5,B3)

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 29 tháng 12 2020 lúc 20:58

a) =AVERAGE(B1, B2, B3, 55)

b)=SUM(A1:A5,B3)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 21:29

-Bước 1: Chọn ô tính cần làm

-Bước 2: Gõ dấu '='

-Bước 3: Gõ hàm theo đúng cú pháp

-Bước 4: Nhấn Enter hoặc nháy đúp chuột

Bình luận (1)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 23 tháng 12 2020 lúc 20:26

Hàm SUM: Hàm tính tổng các đối số

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm CHOOSE tìm chuỗi kí tự

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạng thức MATCH(giá trị dò, danh sách, cách dò)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạng thức INDEX(bảng, dòng số, cột số)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm VLOOKUP hay còn gọi là hàm tham chiếu cột

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 23 tháng 12 2020 lúc 20:40

Hàm SUM: Hàm tính tổng các đối số

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm CHOOSE tìm chuỗi kí tự

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạng thức MATCH(giá trị dò, danh sách, cách dò)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạng thức INDEX(bảng, dòng số, cột số)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm VLOOKUP hay còn gọi là hàm tham chiếu cột

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 23 tháng 12 2020 lúc 20:22
Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 12 2020 lúc 12:54

Giống nhau: 

-Đều phải chọn ô cần nhập công thức/hàm

-Đều phải gõ dấu '=' đầu tiên

-Đều phải gõ phím Enter hoặc nháy đúp chuột sau khi nhập để máy thực hiện

Khác nhau: 

-Công thức: là chúng ta sẽ nhập công thức tùy ý vào trong ô tính

-Hàm: là chúng ta phải nhập đúng tên hàm và cú pháp thì máy mới thực hiện được

Bình luận (0)
letruong
letruong 27 tháng 12 2020 lúc 20:29

1. về các bước

Giống nhau: 

-Đều phải chọn ô cần nhập công thức/hàm

-Đều phải gõ dấu '=' đầu tiên

-Đều phải gõ phím Enter hoặc nháy đúp chuột sau khi nhập để máy thực hiện

Khác nhau: 

-Công thức: là chúng ta sẽ nhập công thức tùy ý vào trong ô tính

-Hàm: là chúng ta phải nhập đúng tên hàm và cú pháp thì máy mới thực hiện được

2. về tính chất

Giống:

- đều dùng để tính toán

Khác:

- hàm: nhanh và chính xác hơn

- công thức: chậm và có thể bị sai (nếu như dữ liệu để tính quá nhiều)

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 17 tháng 12 2020 lúc 20:18

không thể dduoc bởi vì 1 lúc chuột không thể làm cả 3 việc đó

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 18 tháng 12 2020 lúc 9:25

- Nháy chuột trái vào tên hàng cần chọn.

- Nhấn phím Ctrl trên bàn phím.

- Nháy chuột trái vào ô cần chọn.

- Nháy chuột trái vào ô đầu tiên phía trên bên trái của khối và kéo thả chuột đến ô cuối cùng phía dưới bên phải của khối.

Bình luận (0)
letruong
letruong 27 tháng 12 2020 lúc 20:33

- Nhấn phím Ctrl trên bàn phím.

- Nháy chuột trái vào tên hàng cần chọn.

- Nháy chuột trái vào ô cần chọn.

- Chọn khối cần chọn

lưu ý:

- khi thực hiện các thao tác chọn phải luôn giữ phím ctrl 

( cách chọn khối học rồi nên mình không nói lại nha)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 tháng 12 2020 lúc 22:38

Giống: 

-Đều phải nhập dấu '='

-Đều phải chọn ô cần nhập

-Đều phải nhấn Enter hoặc nháy đúp chuột sau khi nhập

Khác

-Hàm: Khi nhập hàm, phải nhập đúng tên hàm và đúng cú pháp thì mới ra được kết quả chính xác

-Công thức: Khi nhập công thức chỉ cần nhập đúng công thức thì kết quả sẽ chính xác

Bình luận (0)
Huyền Trang
Huyền Trang 26 tháng 11 2020 lúc 20:26

Một số hàm thường dùng :

a, Hàm tính tổng ( sum )

Cú pháp : = sum ( a,b,c )

b, Hàm tính trung bình cộng ( average)

Cú pháp : = average ( a,b,c)

c, Hàm xác định giá trị lớn nhất ( max )

Cú pháp : = max (a,b,c )

d, Hàm xác định giá trị nhỏ nhất (min)

Cú pháp : = min (a,b,c)

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN