Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
13 tháng 8 2020 lúc 15:34

ta thấy SO2 có mùi hắc , H2S mùi trứng thối , O3 mùi khét

còn lại là CO2, O2

ta dùng nước vôi trong - nước vôi có kết tủa trắng là CaCO3

Ca(OH)2+CO2->CaCO3

còn lại là O2

Bình luận (0)
Fɑɭυ
18 tháng 6 2020 lúc 11:38

CeO là chất gì nhỉ :)) Chắc là FeO đúng không!

+ Khí khi tác dụng với \(HCl\) sinh ra là khí \(H_2\) do pứ giữa Fe và HCl

\(n_{H_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(PTHH:Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

(mol)_____0,2__________________0,2__

+ Khi tác dụng với \(H_2SO_4\) đặc nóng

\(PTHH:2Fe+6H_2SO_{4\left(\text{đ}\right)}\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+6H_2O+3SO_2\left(1\right)\)

(mol)_____0,2___________________________________0,3___

\(\sum n_{SO_2}=\frac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{SO_2\left(2\right)}=0,35-0,3=0,05\left(mol\right)\)

\(PTHH:2FeO+4H_2SO_{4\left(\text{đ}\right)}\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+4H_2O+SO_2\)

(mol)_____0,1_____________________________________0,05_

Ta có: \(m=m_{Fe}+m_{FeO}=0,2.56+0,1.72=18,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
18 tháng 6 2020 lúc 11:43

\(n_S=\frac{4,8}{32}=0,15\left(mol\right)\)

\(PTHH:S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\)

(mol)____0,15_______0,15__

\(n_{NaOH}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

Tỉ lệ: \(\frac{n_{OH}}{n_{SO_2}}=\frac{0,4}{0,15}=2,7>2\rightarrow\) Tạo muối trung hòa, tính theo \(SO_2\)

\(PTHH:2NaOH+SO_2\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

(mol)______0,3_______0,15_____0,15___________

Sau pứ có \(0,15(mol)Na_2SO_3\)\(0,4-0,3=0,1\left(mol\right)NaOH\)

\(C_{M_{Na_2SO_3}}=\frac{0,15}{0,2}=0,75\left(M\right)\)

\(C_{M_{NaOH}}=\frac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
18 tháng 6 2020 lúc 11:31

\(a.\) Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:

+ Hóa đỏ: \(H_2SO_4\)

+ Hóa xanh: \(NaOH\)

+ Không đổi màu: \(NaF,NaCl,NaI,I_2\)

Cho hồ tinh bột vào:

+ Chuyển xanh: \(I_2\)

+ Còn lại: \(NaF,NaCl,NaI\)

Cho dd \(AgNO_3\) vào:

+ Kết tủa vàng đậm: \(NaI\)

+ ________trắng: \(NaCl\)

+ Không ht: \(NaF\)

\(PTHH:NaI+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgI\)

\(PTHH:NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\)

\(b.\)

Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:

+ Hóa đỏ: \(HCl\)

+ Hóa xanh: \(NaOH\)

+ Không đổi màu: \(NaCl,NaBr\)

Cho dd \(AgNO_3\) vào:

+ Kết tủa vàng nhạt: \(NaBr\)

+ ________trắng: \(NaCl\)

\(PTHH:NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\)

\(PTHH:NaBr+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgBr\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
16 tháng 6 2020 lúc 23:33

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(n_{H_2SO_4}=n_{SO_3}=0,15mol\)

\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) \(=\frac{0,15.98}{12+100}.100=13,125\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN