Bài 3. Thoát hơi nước - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

3 câu trả lời

Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?

2 câu trả lời

Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng có tác dụng

1 câu trả lời

Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây?

6 câu trả lời

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò thoát hơi nước ở lá?

11 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.