bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (X)—>HCL—>X; Chất (X) là ( ghi phương trình ra ):

A. HBr B. HI C. NaCl D.Ag

2. Có 4 bình mất nhãn đựng các dd: HCl, HNO3, KCl, KNO3. Để phân biệt các dd trên, ta lần lượt dùng các chất (yêu cầu làm bài tự luận)

A. Quì tím, dd AgNO3

B. Phenolphtalein, dd AgNO3

C. dd AgNO3, dd BaCl2

D. Quì tím, dd BaCl2

3. Phản ứng không được dùng để sản xuất HCl trong công nghiệp là (giải thích tại sao nó không được dùng trong công nghiệp):

A. BaCl2 + H2SO4 —> BaSO4 + 2HCl

B. CH4 + 4Cl2 —> CCl4 + 4HCl

( câu này thì mình không đánh thiếu đâu ạ, nó thật sự chỉ có 2 đáp án thôi ạ )

4. Kim loại nào sau đây tác dụng với dd HCl và Cl2 cho ra cùng 1 loại muối ( giải thích ):

A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag

5. Cho 23,5g hỗn hợp 2 kim loại đứng trước hiđro tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được 12,32 lít H2 (đktc) và dd Y. Cô cạn dd Y thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu ?

6. Cho m gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng vừa đủ với dd 73g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 13,15g muối. Giá trị m là ???

7. Cho 11g hỗn hợp Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd HCl; sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 10,2g. %m Fe và Al trong hỗn hợp lần lượt là ??

8. Cho 3,87g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dd HCl được 4,368 lít H2 (đktc). %m của Mg là ???

9. Cho 17,4g MnO2 phản ứng với 250ml dd HCl 4M; thu được 3,584 lít Cl2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng điều chế Cl2 là ?

*tất cả các câu đều là tự luận nên cần phải giải thích ra*

Mn giúp em với :(((((

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.