bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
13 tháng 5 2020 lúc 21:06

image

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
12 tháng 5 2020 lúc 22:17

ko có nt Zn thì tìm thế nào ?

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
1 tháng 5 2020 lúc 20:23

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: HCl, HBr, KBr, KCl.

Trích mỗi lọ 1 ít làm mẫu thử

Cho quỳ tím vào từng mẫu thử

+Quỳ hóa đỏ: HCl ; HBr

+Không chuyển màu: KBr, KCl

Cho dd AgNO3 vào 2 mẫu làm quỳ hóa đỏ

+ Xuất hiện kết tủa trắng: HCl

HCl+AgNO3 -------> AgCl +HNO3

+Kết tủa vàng: HBr

HBr+AgNO3 -------> AgBr +HNO3

Tương tự dd AgNO3 vào 2 mẫu làm quỳ không đổi màu

+ Xuất hiện kết tủa trắng: KCl

KCl+AgNO3 -------> AgCl +KNO3

+Kết tủa vàng: KBr

KBr+AgNO3 -------> KBr +HNO3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
1 tháng 5 2020 lúc 14:48

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 5 2020 lúc 15:13

Ta có:

\(m_{H2O}+m_{CO2}+m_{HCl}=1,1\left(g\right)\)

\(MCO_3+2HCl\rightarrow MCl_2+H_2O+CO_2\)

x_______2x_______x_______x________x

\(M'CO_3+2HCl\rightarrow M'Cl_2+CO_2+H_2O\)

y_________2y____y__________y______y

\(\Rightarrow2x+x+x+2y+y+y=1,1\Rightarrow x+y=0,275\)

\(\Rightarrow V=0,275.22,4=6,16\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 5 2020 lúc 10:10

Gọi công thức của anken A là CnH2n

\(C_nH_{2n}+H_2\underrightarrow{^{to}}C_nH_{2n+2}\)

Ta có:

\(n_X=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_Y=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(M_Y=1.M_{NO}=1.30=30\Rightarrow m_Y=0,3.30=9\left(g\right)\)

BTKL : \(m_X=m_Y=9\left(g\right)\)

\(n_{H2\left(pư\right)}=0,5-0,3=0,2\left(mol\right)\)

TH1: hidro dư

\(\Rightarrow n_{anken}=n_{H2}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2.trong.X}=0,5-0,2=0,3\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow0,2.14n+0,3.2=9\)

\(\Leftrightarrow n=3\)

Vậy A là C3H6

TH2: Anken dư

\(\Rightarrow n_{H2.trong,X}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow n_A=0,3\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow0,3.14n+0,2.2=9\)

\(\Leftrightarrow n=2,05\) (loại )

Vậy CTPT của A là C3H6

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 5 2020 lúc 10:19

- Cho hỗn hợp khí gồm C2H6, C2H4, C2H2 vào dd Br2 0,1 mol thì có C2H4 và C2H2 phản ứng

=> Khí thoát ra là C2H6 ( 0,02 mol )

PTHH

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

a_________a_____

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

b______2b___________

Cho hh Z vào AgNO3/NH3 thì chỉ có C2H2 phản ứng.

\(C_2H_2+2AgNO_3+2NH_3\rightarrow C_2Ag_2+2NH_4NO_4\)

\(n_{C2Ag2}=0,03\left(mol\right)=n_{C2H2}\)

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+2b=0,1\\b=0,03\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,04\\b=0,03\end{matrix}\right.\)

\(m_Z=0,02.30+0,04.28+0,03.26=2,5\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C2H6}=\frac{0,02.30}{2,5}.100\%=24\%\\\%m_{C2H4}=\frac{0,04.28}{2,5}.100\%=44,8\%\\\%m_{C2H2}=100\%-24\%-44,8\%=31,2\%\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%n_{C2H6}=\frac{0,02}{0,09}.100\%=22,22\%\\\%n_{C2H4}=\frac{0,04}{0,09}.100\%=44,44\%\\\%n_{C2H2}=100\%-22,22\%-44,44\%=33,34\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN