Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Hoàng Tử Hà
6 tháng 5 lúc 16:20

a/ \(\lambda=2\pi c\sqrt{LC}=2.3,14.3.10^8.\sqrt{2.10^{-3}.0,2.10^{-12}}=...\left(m\right)\)

b/ \(\lambda=2\pi c\sqrt{LC}\Leftrightarrow C=\dfrac{\lambda^2}{4\pi^2.c^2.L}\)

\(\Rightarrow25< \lambda< 100\Leftrightarrow25< 2\pi c\sqrt{LC}< 100\Leftrightarrow\dfrac{25^2}{4\pi^2c^2.L}< C< \dfrac{100^2}{4\pi^2c^2.L}\Leftrightarrow...\)

Bình luận (0)
Huỳnh Ngọc Gia Linh
26 tháng 12 2015 lúc 10:30

ĐÂY LÀ GÌ VẬY MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯA ĐỀ LÀM SAO MÀ GIẢI ĐƯỢC 

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
26 tháng 12 2015 lúc 10:44

Nguyên lí tạo ra điện xoay chiều, fun chút thôi chứ không phải câu hỏi.

Bình luận (0)
Mèo Baby
26 tháng 12 2015 lúc 16:33

icon-chat

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:43

Vì ba tải đối xứng nên ba vecto quay của ba dòng điện trong các tải đó có dạng như hình 17.2. Dòng điện qua dây trung hòa là tổng của ba dòng điện qua ba tải.

Do tính đối xứng ta có : + + = .

Vậy dòng điện qua dây trung hòa bằng 0.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
8 tháng 6 2017 lúc 21:43

C.

n = 300 vòng/giây = 5 vòng/s số cặp cực nam châm p = 10.

Vậy f = np = 50 vòng/giây.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN