Bài 14: Tinh thể nguyên tử - Tinh thể phân tử

Nguyễn Vũ Đăng Trọng
Nguyễn Vũ Đăng Trọng 11 tháng 9 2020 lúc 21:16

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 11 tháng 9 2020 lúc 18:01

Bạn ghi đầy đủ đề ra nhé ( Hình đâu )!

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 3 2020 lúc 11:25

a.

\(n_{P2O5}=\frac{28,4}{142}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_P=2n_{P2O5}=0,4\left(mol\right)\Rightarrow m_P=31.0,4=12,4\left(g\right)\)

\(m_O=28,4-12,4=16\left(g\right)\)

b.

Số mol bằng nhau \(\Rightarrow\) Gọi số mol mỗi chất là a

Có: \(100a+120a=22\Rightarrow a=0,01\left(mol\right)\)

\(n_{Ca}=n_{CaCO3}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_{Ca}=40.0,1=4\left(g\right)\)

\(n_C=n_{CaCO3}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_C=12.0,1=1,2\left(g\right)\)

\(m_O=100.0,1-4-1,2=4,8\left(g\right)\)

\(n_{Mg}=n_{MgSO4}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_{Mg}=24.0,1-2,4\left(g\right)\)

\(n_S=n_{MgSO4}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_S=32.0,1=3,2\left(g\right)\)

\(m_O=120.0,1-2,4-3,2=4,4\left(g\right)\)

c.

\(n_{hh}=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(m_{CH4}=m_{SO2}\)

Ggọi a và b lần lượt là số mol của CH4 và SO2

Ta có: \(16a=64b\Rightarrow16a-64b=0\)

\(n_{hh}=a+b=0,5\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,4\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

\(n_C=n_{CH4}=0,4\left(mol\right)\Rightarrow m_C=12.0,4=4,8\left(g\right)\)

\(m_H=16.0,4-4,8=1,6\left(g\right)\)

\(n_S=n_{SO2}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_S=32.0,1=3,2\left(g\right)\)

\(m_O=64.0,1-32=3,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 15 tháng 3 2020 lúc 16:14

Cho que đóm đang cháy vào các lọ:

- KK: cháy bình thường

- Oxi: cháy sáng hơn

- H2: que đóm tắt

MIK NGHĨ ZẬY !!!

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 15 tháng 3 2020 lúc 16:53

Đốt 3 khí trong 3 lọ. H2 cháy.

\(2H_2+O_2\underrightarrow{^{to}}2H_2O\)

Đưa que đóm tàn đỏ vào 2 lọ còn lại.

Không khí ko hiện tượng.

O2 bùng cháy que đóm.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 15 tháng 3 2020 lúc 19:14

có 1 cách khác

cho qua CuO nung nóng

ta có 1 khí làm hỗn hợp chuyển đen sang đỏ

CuO+H2-->Cu+h2O

còn lại là kk và o2

ta thử bằng cho que đóm còn đỏ

que đóm bùng cháy là O2

còn lại là kk

Bình luận (0)
Lệ Phan thị

1. Chia 29,6 g hỗn hợp X gồm Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau Phần 1 cho phản ứng với lượng dung dịch HCl sinh ra 3,36 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn cho phần 2 tác dụng với dungChia 29,6 g hỗn hợp X gồm Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau Phần 1 cho phản ứng với lượng dung dịch HCl sinh ra 3,36 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn cho phần 2 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc đặc nóng Dư như thu được v lít khí NO2 điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y a.Tính giá trị của v

B. cho Y phản ứng với lượng dung dịch NH3 tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng kết thúc

2. Chia 23,8 g hỗn hợp X gồm Al và Fe 2 phần bằng nhau Phần 1 cho phản ứng với dung dịch NaOH dư sinh ra 3,36 lít H2 điều kiện tiêu chuẩn và còn lại chất rắn Y không tan cho toàn bộ y phản ứng với dung dịch H2 SO4 đặc nóng với thu được 6,72 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn cho phần 2 tác dụng với 240 gam dung dịch HNO3 31,5% kết thúc các phản ứng thu được dung dịch A và 1,568 lít điều kiện tiêu chuẩn hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tổng khối lượng là 2,76 g

a Tính khối lượng của muối tạo thành trong dung dịch a

b dung dịch A Hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu biết sản phẩm khử của n+5 và n+2

C tính thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần dùng để phản ứng hết với dung dịch A

3 . Cho 8,7 g hỗn hợp X gồm kim loại M thuộc nhóm 2A và Al tan vào 1,60 g dung dịch HNO3 31,5% Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch y và 1,232 lít điều kiện tiêu chuẩn hỗn hợp 2 khí N2 và N2O có tỉ khối so với H2 là 17,636 dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng không có khí thoát ra Mặt khác cho 4,2 g kim loại m phản ứng với dung dịch HCl dư thì lượng khí thoát ra vượt quá 2,24 lít điều kiện tiêu chuẩn

a xác định kim loại m

b cho 17,4 gam x trên vào nước dư Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 28 tháng 11 2019 lúc 20:40

Bn chia nhỏ câu hỏi ra

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 11 2019 lúc 19:33

a. CaCO3\(\underrightarrow{to}\)CaO+CO2

b. BTKL \(\text{mCaCO3=mCaO+mCO2}\)

\(\rightarrow\)40=22,4+mCO2

\(\rightarrow\)mCO2=17,6g

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 22 tháng 11 2019 lúc 23:13
https://i.imgur.com/Rtnew3R.jpg
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN