Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN CÔNG DÂN KHỐI LỚP 10 - (Thời gian 45 phút) A TRẮC NGHIỆM (3điểm ) Câu 1: Thế giới vật chất có mấy hình thức vận động? A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 Câu 2: Đối với các sự vật, hiện tượng vận động được coi là: A. Thuộc tính vốn có. B. Phương thức tồn tại C. Cách thức phát triển D. B và C Câu 3: Sự vận động của thế giới vật chất là do: A. Do thượng đế quy định. B. Do thế lực thần bí quy định. C. Quá trình mang tính khách quan. D. Quá trình mang tính chủ quan Câu 4: Bất kỳ một sự vật hiện tượng nào cũng chứa đựng: A. Mâu thuẫn. B. Xung đột. C. Mặt đối lập. D, A và C Câu 5: Các mặt đối lập được coi là thống nhất khi chúng: A Liên hệ, gắn bó, ràng buột nhau. B. Cùng tồn tại trong một sự vật B. Hợp lại thành một khối. D. Tác động qua lại lẫn nhau. Câu 6: Các mặt đối lập được coi là đấu tranh với nhau khi chúng: A. Tương tác với nhau. B. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. C. Đối đầu với nhau. D. Tất cả đều sai. Câu 7: Trong cuộc sống hàng ngày em thường chọn cách ứng xử nào sau đây?: A. Dĩ hòa vi quý. B. Một điều nhịn chín điều lành C. Kiên quyết bảo vệ cái đúng. D. Tránh voi chẳng xấu mặt nào Câu 8:Sự biến đổi dần về lượng dẫn đến sự biến đổi dần về chất và ngược lại được coi là: A Cách thức của sự phát triển. B. Khuynh hướng của sự phát triển. C. Xu hướng của sự phát triển. D. Nguồn gốc của sự phát triển. Câu 9: Trong mỗi sự vật, hiện tương mặt chất và lượng luôn: A. Thống nhất với nhau. B. Đối đầu với nhau. C. Tách rời nhau. D. Tất cả đều đúng Câu 10: Qúa trình phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra 1 cách: A. Đơn giản, thẳng tắp. B. Quanh co, phức tạp. C. Rất chậm chạp. D. Không đồng đều Câu 11: Qúa trình nhận thức diễn ra rất: A. Đơn giản. B. Máy móc. C. Thụ động. D. Phức tạp. Câu 12: Phủ định là …………… sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó : A. Gạt bỏ. b. Xóa bỏ. C. Duy trì. D. Tiêu diệt. B PHẦN TỰ LUẬN (7điểm ) Câu 1: Thế nào là chất ? Thế nào là lượng ? Cho ví dụ minh họa (2.5 điểm ) Câu 2: Trình bày các giai đoạn của nhận thức (2,5 điểm ) Câu 3: Việc đổi mới phương pháp học tập có phải yêu cầu của phủ định biện chứng hay không? vì sao? (2 điểm )
00:00:00