Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 977 1/ Xã hội phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa là biểu hiện của sự vận động theo chiều hướng nào ? a Tiến lên b Thụt lùi c Đứng im d Tuần hoàn 2/ Trong câu ca dao: "Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa" Giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến cho rằng xã hội luôn vận động một cách ............... còn quần chúng lại cho rằng sự phát triển của xã hội là theo chiều hướng..... a tuần hoàn \ thụt lùi b tiến lên \ thụt lùi c tuần hoàn \ tiến lên d tiến lên \ tuần hoàn 3/ Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, chi phối thế giới về mọi mặt. Em có đánh giá như thế nào về tương lai của chủ nghĩa tư bản ? a CNTB sẽ bị thay thế bởi CĐPK b Chúa sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ách thống trị của CNTB c Nó sẽ thống trị xã hội mãi mãi d Nó sẽ bị thay thế bởi một xã hội khác tiến bộ hơn 4/ Theo quan điểm biện chứng, em có nhận xét gì về trạng thái của 4 bức tường trong phòng học ? a Đang vận động b Đang tạm thời đứng im chuẩn bị cho những vận động về sau c Nếu vận động, bức tường sẽ sập d Hiện vẫn đang đứng im 5/ Cây xanh đâm chồi, lớn lên, ra quả ... là biểu hiện của chiều hướng vận động: a Đứng im b Tiến lên c Thụt lùi d Tuần hoàn 6/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Vật lý - hoá học b Cơ học - vật lý - hoá học c Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học d Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ 7/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội b Cả 5 dạng vận động c Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội d Sinh học - xã hội 8/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a điểm nút b độ c chất liệu d giới hạn 9/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b chất. c độ. d lượng. 10/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a đặc điểm, qui mô của sự vật, hiện tượng b chất liệu tạo thành SV-HT c thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT d hình thức của sự vật, hiện tượng 11/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a tự nhiên b lượng đổi dẫn đến chất đổi c thế giới vật chất luôn vận động d mâu thuẫn 12/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung qui luật: a phủ định biện chứng b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định của phủ định 13/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a mâu thuẫn b phủ định của phủ định c lượng đổi dẫn đến chất đổi d xã hội 14/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a chất b độ c lượng d điểm nút 15/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a thang bậc đánh giá b chất c lượng d danh hiệu 16/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra một cách từ từ. c diễn ra song song d diễn ra tức thời 17/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra nhanh chóng c diễn ra trước d diễn ra chậm chạp 18/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a lượng b chất c điểm nút d độ 19/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a lượng b chất c trình độ d thời gian 20/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng b Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau c Chất và lượng có tính qui định khách quan d Cả 3 ý trên đều đúng 21/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác b lượng của sự vật, hiện tượng c tất cả các thuộc tính của sự vật d thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng 22/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a hai sự vật, hiện tượng khác loại b một số sự vật, hiện tượng c cùng một sự vật, hiện tượng d hai sự vật, hiện tượng cùng loại 23/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a chủ quan b khách quan c tập trung d toàn bộ 24/ Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ................, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .............. cái cũ. a khó khăn / chiến thắng b hoàn hảo / khó khăn hơn c chiến thắng / khó khăn d tiến bộ / toàn diện hơn 25/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a không đơn giản, dễ dàng" b qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" c một cách phổ biến" d đơn giản, dễ dàng" 26/ "Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng". Đây là quy luật: a của giới tự nhiên b chung nhất của các sự vật, hiện tượng. c của các nhà triết học cổ điển d riêng của sự vật 27/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a cái mới ra đời b mâu thuẫn cơ bản được giải quyết c mâu thuẫn được giải quyết. d cái cũ mất đi 28/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội chiếm hữu nô lệ b xã hội xã hội chủ nghĩa c xã hội tư bản chủ nghĩa d xã hội phong kiến 29/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c to và nhỏ d tốt và xấu 30/ Để mọi hoạt động kinh tế tồn tại cần phải có: a sản xuất thật nhiều hàng hoá b tiêu thụ hàng hoá c sản xuất và khai thác d sản xuất và tiêu dùng 31/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự cần thiết b sự tác động giữa hai mặt đối lập c quan hệ qua lại d sự bài trừ 32/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b cùng chiều hướng phát triển c cách thức của sự phát triển d khuynh hướng phát triển trái ngược nhau 33/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Sự phát triển của hạ tầng xã hội b Phủ định siêu hình c Vận động d Phủ định biện chứng 34/ Học sinh THPT là sự phủ định biện chứng đối với trình độ: a Sinh viên đại học b Học sinh tiểu học c Học sinh THCS d Mẫu giáo 35/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Kế thừa b Phủ định c Loại bỏ d Phủ định biện chứng 36/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Khách quan b Ý trời c Ý chí của các vị lãnh đạo d Chủ quan 37/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định biện chứng b Phủ định siêu hình c Phủ định hoàn toàn d Phủ định khách quan 38/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Mang tính khách quan b Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản c Phát huy những giá trị tích cực d Loại trừ những yếu tố tiêu cực 39/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định biện chứng b sự sinh trưởng. c Phủ định sạch trơn d Phủ định siêu hình 40/ Nếu không có phủ định biện chứng, điều gì sẽ xảy ra ? a Sự vật, hiện tượng sẽ phát triển mà không cần đến các quy luật b Sự vật sẽ nhanh chóng phát triển lên trình độ cao hơn c Nhân loại sẽ bị huỷ diệt d Sự vật, hiện tượng sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu
00:00:00