Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 976 1/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định sạch trơn b phủ định c phủ định biện chứng d phủ định siêu hình 2/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a những cái thích hợp b yếu tố tiêu cực c những cái vốn có d yếu tố tích cực 3/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a kế thừa b sạch trơn c siêu hình d biện chứng 4/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Phủ định siêu hình b Sự phát triển của hạ tầng xã hội c Vận động d Phủ định biện chứng 5/ Trong việc học tập của một con người, đâu là điểm cuối cùng? a Hết THPT b Đến hết đời c Đến khi lập gia đình d Hết đại học 6/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Khách quan b Ý chí của các vị lãnh đạo c Chủ quan d Ý trời 7/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định hoàn toàn b Phủ định siêu hình c Phủ định biện chứng d Phủ định khách quan 8/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Phát huy những giá trị tích cực b Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản c Mang tính khách quan d Loại trừ những yếu tố tiêu cực 9/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định siêu hình b sự sinh trưởng. c Phủ định biện chứng d Phủ định sạch trơn 10/ Nếu không có phủ định biện chứng, điều gì sẽ xảy ra ? a Sự vật, hiện tượng sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu b Nhân loại sẽ bị huỷ diệt c Sự vật, hiện tượng sẽ phát triển mà không cần đến các quy luật d Sự vật sẽ nhanh chóng phát triển lên trình độ cao hơn 11/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ý muốn của các vĩ nhân. b con người. c Ý chúa d Ngay trong bản thân xã hội 12/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a lượng b bước nhảy c chất d trình độ 13/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a giới hạn b độ c điểm nút d chất liệu 14/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a độ. b lượng. c điểm nút. d chất. 15/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a chất liệu tạo thành SV-HT b đặc điểm, qui mô của sự vật, hiện tượng c hình thức của sự vật, hiện tượng d thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT 16/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b mâu thuẫn c tự nhiên d thế giới vật chất luôn vận động 17/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung qui luật: a phủ định của phủ định b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định biện chứng 18/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b xã hội c phủ định của phủ định d mâu thuẫn 19/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a độ b điểm nút c chất d lượng 20/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra song song c diễn ra một cách từ từ. d diễn ra tức thời 21/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra song song c diễn ra chậm chạp d diễn ra trước 22/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a điểm nút b lượng c độ d chất 23/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a lượng b trình độ c thời gian d chất 24/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a lượng của sự vật, hiện tượng b thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng c tất cả các thuộc tính của sự vật d những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác 25/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a lượng đổi - chất đổi b chọn lọc tự nhiên c phủ định của phủ định d giải quyết mâu thuẫn nội tại 26/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a một số sự vật, hiện tượng b hai sự vật, hiện tượng cùng loại c cùng một sự vật, hiện tượng d hai sự vật, hiện tượng khác loại 27/ Trong câu ca dao: "Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa" Giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến cho rằng xã hội luôn vận động một cách ............... còn quần chúng lại cho rằng sự phát triển của xã hội là theo chiều hướng..... a tuần hoàn \ tiến lên b tuần hoàn \ thụt lùi c tiến lên \ thụt lùi d tiến lên \ tuần hoàn 28/ Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, chi phối thế giới về mọi mặt. Em có đánh giá như thế nào về tương lai của chủ nghĩa tư bản ? a Nó sẽ thống trị xã hội mãi mãi b Nó sẽ bị thay thế bởi một xã hội khác tiến bộ hơn c CNTB sẽ bị thay thế bởi CĐPK d Chúa sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ách thống trị của CNTB 29/ Muốn đạt kết quả cao trong học tập, mỗi học sinh cần: a Ỷ lại vào bạn bè cho chép bài b Phó mặc cho số phận c Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tri thức, kĩ năng d Đi học đầy đủ, đúng giờ 30/ Theo quan điểm biện chứng, em có nhận xét gì về trạng thái của 4 bức tường trong phòng học ? a Hiện vẫn đang đứng im b Đang vận động c Nếu vận động, bức tường sẽ sập d Đang tạm thời đứng im chuẩn bị cho những vận động về sau 31/ Hoạt động quay quanh mặt trời của trái đất thuộc dạng vận động nào ? a cơ học b sinh học c vật lý d hoá học 32/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ b Cơ học - vật lý - hoá học c Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học d Vật lý - hoá học 33/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Sinh học - xã hội b Cả 5 dạng vận động c Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội d Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội 34/ "Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng". Đây là quy luật: a riêng của sự vật b chung nhất của các sự vật, hiện tượng. c của giới tự nhiên d của các nhà triết học cổ điển 35/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a cái cũ mất đi b mâu thuẫn được giải quyết. c mâu thuẫn cơ bản được giải quyết d cái mới ra đời 36/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội chiếm hữu nô lệ b xã hội phong kiến c xã hội tư bản chủ nghĩa d xã hội xã hội chủ nghĩa 37/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c tốt và xấu d to và nhỏ 38/ Để mọi hoạt động kinh tế tồn tại cần phải có: a sản xuất thật nhiều hàng hoá b sản xuất và tiêu dùng c sản xuất và khai thác d tiêu thụ hàng hoá 39/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b cách thức của sự phát triển c cùng chiều hướng phát triển d khuynh hướng phát triển trái ngược nhau 40/ Tính "chỉnh thể "của mâu thuẫn được hiểu là: a tồn tại trong cùng một sự vật. b các mặt đối lập biến đổi cho nhau c tồn tại trong các sự vật d các mặt đối lập hợp lại làm một.
00:00:00