Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 979 1/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a tập trung b toàn bộ c chủ quan d khách quan 2/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định sạch trơn b phủ định c phủ định biện chứng d phủ định siêu hình 3/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a siêu hình b biện chứng c kế thừa d sạch trơn 4/ Muốn đạt kết quả cao trong học tập, mỗi học sinh cần: a Phó mặc cho số phận b Ỷ lại vào bạn bè cho chép bài c Đi học đầy đủ, đúng giờ d Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tri thức, kĩ năng 5/ Theo quan điểm biện chứng, em có nhận xét gì về trạng thái của 4 bức tường trong phòng học ? a Nếu vận động, bức tường sẽ sập b Hiện vẫn đang đứng im c Đang vận động d Đang tạm thời đứng im chuẩn bị cho những vận động về sau 6/ Hoạt động quay quanh mặt trời của trái đất thuộc dạng vận động nào ? a sinh học b cơ học c vật lý d hoá học 7/ So với xã hội phong kiến, xã hội TBCN............ a kém hoàn thiện hơn b kém năng động hơn c trì trệ hơn d hoàn thiện hơn 8/ Cây xanh đâm chồi, lớn lên, ra quả ... là biểu hiện của chiều hướng vận động: a Tiến lên b Tuần hoàn c Thụt lùi d Đứng im 9/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ b Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học c Vật lý - hoá học d Cơ học - vật lý - hoá học 10/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội b Sinh học - xã hội c Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội d Cả 5 dạng vận động 11/ "Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng". Đây là quy luật: a chung nhất của các sự vật, hiện tượng. b của giới tự nhiên c của các nhà triết học cổ điển d riêng của sự vật 12/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a mâu thuẫn cơ bản được giải quyết b mâu thuẫn được giải quyết. c cái cũ mất đi d cái mới ra đời 13/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội phong kiến b xã hội chiếm hữu nô lệ c xã hội xã hội chủ nghĩa d xã hội tư bản chủ nghĩa 14/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c tốt và xấu d to và nhỏ 15/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự cần thiết b quan hệ qua lại c sự tác động giữa hai mặt đối lập d sự bài trừ 16/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b khuynh hướng phát triển trái ngược nhau c cùng chiều hướng phát triển d cách thức của sự phát triển 17/ Tính "chỉnh thể "của mâu thuẫn được hiểu là: a tồn tại trong cùng một sự vật. b các mặt đối lập biến đổi cho nhau c các mặt đối lập hợp lại làm một. d tồn tại trong các sự vật 18/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a bước nhảy b chất c trình độ d lượng 19/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a độ b chất liệu c điểm nút d giới hạn 20/ Khái niệm chỉ qui mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a điểm nút b lượng c chất d độ 21/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a chất. b lượng. c độ. d điểm nút. 22/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT b đặc điểm, qui mô của sự vật, hiện tượng c chất liệu tạo thành SV-HT d hình thức của sự vật, hiện tượng 23/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a thế giới vật chất luôn vận động b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d mâu thuẫn 24/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a xã hội b mâu thuẫn c phủ định của phủ định d lượng đổi dẫn đến chất đổi 25/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b độ c điểm nút d chất 26/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a chất b danh hiệu c thang bậc đánh giá d lượng 27/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra song song b diễn ra nhanh chóng c diễn ra một cách từ từ. d diễn ra tức thời 28/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra chậm chạp c diễn ra trước d diễn ra song song 29/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a điểm nút b lượng c chất d độ 30/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng b Chất và lượng có tính qui định khách quan c Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau d Cả 3 ý trên đều đúng 31/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a giải quyết mâu thuẫn nội tại b lượng đổi - chất đổi c chọn lọc tự nhiên d phủ định của phủ định 32/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b hai sự vật, hiện tượng cùng loại c hai sự vật, hiện tượng khác loại d một số sự vật, hiện tượng 33/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Phủ định siêu hình b Sự phát triển của hạ tầng xã hội c Vận động d Phủ định biện chứng 34/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Loại bỏ b Phủ định c Phủ định biện chứng d Kế thừa 35/ Trong việc học tập của một con người, đâu là điểm cuối cùng? a Hết đại học b Đến hết đời c Đến khi lập gia đình d Hết THPT 36/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Khách quan b Chủ quan c Ý chí của các vị lãnh đạo d Ý trời 37/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định hoàn toàn b Phủ định biện chứng c Phủ định khách quan d Phủ định siêu hình 38/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Loại trừ những yếu tố tiêu cực b Mang tính khách quan c Phát huy những giá trị tích cực d Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản 39/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định biện chứng b Phủ định siêu hình c Phủ định sạch trơn d sự sinh trưởng. 40/ Nếu không có phủ định biện chứng, điều gì sẽ xảy ra ? a Sự vật sẽ nhanh chóng phát triển lên trình độ cao hơn b Nhân loại sẽ bị huỷ diệt c Sự vật, hiện tượng sẽ phát triển mà không cần đến các quy luật d Sự vật, hiện tượng sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu
00:00:00