Đề thi thử

Đề tham khảo vào 10 Tiếng Đức 2019-2020 (HÀ NỘI)

Tiếng anh thí điểm lớp 10  60 phút

Đề tham khảo đầu cấp môn Tiếng Pháp (HÀ NỘI)

Tiếng anh thí điểm lớp 10  60 phút