Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 ĐỀ 916 – 15 câu 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do sự sáng tạo của chúa b tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người c do lực lượng thần bí tạo ra d do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a những quy luật khách quan b khát vọng của loài người c sự chỉ đạo của ý thức con người d do sự sắp đặt của đấng tối cao 3/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người là thực thể có sẵn b con người là sản phẩm của giới tự nhiên c con người có hai phần: linh hồn và thể xác d con người do Chúa trời sáng tạo ra 4/ Giới tự nhiên bao gồm: a tất cả các sự vật hiện tượng vật chất b các vật thể c thế giới của các lực lượng thần bí d tinh thần của con người 5/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố di truyền b yếu tố khách quan c yếu tố xã hội d yếu tố sinh học 6/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết lao động và có ngôn ngữ b con người biết tổ chức cuộc sống. c con người biết hoạt động xã hội d con người biết sản xuất 7/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a ý thức của các vĩ nhân b ý muốn của thần thánh c quá trình vận động của thế giới tự nhiên d quy luật khách quan 8/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên b quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên c họ rất coi trọng đồng cỏ d tác hại của bọ hung 9/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a quyết định thay đổi tự nhiên của con người b khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người c khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. d giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người 10/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a Chúa trời b các thần linh c thế giới tà ma d các vật thể trong tự nhiên 11/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. b sự vĩ đại của thế giới c trình độ của con người còn rất thấp kém d con người không biết gì về giới tự nhiên 12/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người sẽ bị ảnh hưởng b con người phải trả giá c con người sẽ thay đổi được tất cả d con người không bị ảnh hưởng. 13/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a một xã hội mới tiến bộ hơn b các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người c những biến đổi trong vũ trụ d một thế giới mới 14/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý niệm b ý chí c ý tưởng d ý thức 15/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ hữu cơ đến vô cơ b từ vô cơ đến hữu cơ c từ chính bản thân giới tự nhiên d từ vật lý đến sinh học
00:00:00