Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 ĐỀ SỐ 915 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do lực lượng thần bí tạo ra b tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người c do sự sáng tạo của chúa d do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a do sự sắp đặt của đấng tối cao b khát vọng của loài người c sự chỉ đạo của ý thức con người d những quy luật khách quan 3/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người là thực thể có sẵn b con người là sản phẩm của giới tự nhiên c con người do Chúa trời sáng tạo ra d con người có hai phần: linh hồn và thể xác 4/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a không thể nhận thức được b phục tùng và tuân theo c nhận thức, cải tạo chúng d xoay chuyển theo ý muốn 5/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a tồn tại khách quan b có thể nhìn thấy được c tồn tại tự do d tồn tại chủ quan 6/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a duy tâm chủ quan b duy vật biện chứng csiêu hình d duy tâm 7/ Giới tự nhiên bao gồm: a thế giới của các lực lượng thần bí b các vật thể c tinh thần của con người d tất cả các sự vật hiện tượng vật chất 8/ Con người và xã hội loài người là: a chúa tể của muôn loài. b những vật thể tồn tại trong thế giới c con đẻ của Chúa d sản phẩm của giới tự nhiên 9/ Bằng chứng chứng minh giới tự nhiên là tự có đó là các công trình: a khoa học về vật chất b khoa học về gen, NST.. c khoa học về giới d khoa học về nhân chủng, địa chất.... 10/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. b lấp hết ao hồ c thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác d trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc 11/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a quyết định thay đổi tự nhiên của con người b giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người c khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người d khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. 12/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a các vật thể trong tự nhiên b Chúa trời c thế giới tà ma d các thần linh 13/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a con người không biết gì về giới tự nhiên b trình độ của con người còn rất thấp kém c sự vĩ đại của thế giới d khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. 14/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a điều đó là vô lý b sự thiếu cân bằng trong tự nhiên c đó là quy luật tất yếu của cuộc sống d cuộc sống bấp bênh của con người 15/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vô cơ đến hữu cơ b từ vật lý đến sinh học c từ hữu cơ đến vô cơ d từ chính bản thân giới tự nhiên
00:00:00