Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 ĐỀ SỐ 914 (đề có 15 câu) 1/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a khát vọng của loài người b sự chỉ đạo của ý thức con người c do sự sắp đặt của đấng tối cao d những quy luật khách quan 2/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người do Chúa trời sáng tạo ra b con người là sản phẩm của giới tự nhiên c con người là thực thể có sẵn d con người có hai phần: linh hồn và thể xác 3/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a tồn tại chủ quan b tồn tại tự do c có thể nhìn thấy được d tồn tại khách quan 4/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a siêu hình b duy tâm chủ quan c duy vật biện chứng d duy tâm 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a thế giới của các lực lượng thần bí b tinh thần của con người c tất cả các sự vật hiện tượng vật chất d các vật thể 6/ Con người và xã hội loài người là: a sản phẩm của giới tự nhiên b chúa tể của muôn loài. c con đẻ của Chúa d những vật thể tồn tại trong thế giới 7/ Bằng chứng chứng minh giới tự nhiên là tự có đó là các công trình: a khoa học về vật chất b khoa học về giới c khoa học về gen, NST.. d khoa học về nhân chủng, địa chất.... 8/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố sinh học b yếu tố khách quan c yếu tố xã hội d yếu tố di truyền 9/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết sản xuất b con người biết hoạt động xã hội c con người biết lao động và có ngôn ngữ d con người biết tổ chức cuộc sống. 10/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người phải trả giá b con người sẽ bị ảnh hưởng c con người sẽ thay đổi được tất cả d con người không bị ảnh hưởng. 11/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người b một thế giới mới c những biến đổi trong vũ trụ d một xã hội mới tiến bộ hơn 12/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a sự thiếu cân bằng trong tự nhiên b điều đó là vô lý c đó là quy luật tất yếu của cuộc sống d cuộc sống bấp bênh của con người 13/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý chí b ý thức c ý tưởng d ý niệm 14/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ hữu cơ đến vô cơ b từ vô cơ đến hữu cơ c từ vật lý đến sinh học d từ chính bản thân giới tự nhiên 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại b một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển c con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình d giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong
00:00:00