Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 – 15 phút Đề số 912 – 15 câu 1/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a sự chỉ đạo của ý thức con người b khát vọng của loài người c do sự sắp đặt của đấng tối cao d những quy luật khách quan 2/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người là thực thể có sẵn b con người có hai phần: linh hồn và thể xác c con người do Chúa trời sáng tạo ra d con người là sản phẩm của giới tự nhiên 3/ Xã hội là một bộ phận : a đặc thù của giới tự nhiên b sản sinh ra giới tự nhiên c cao nhất trong giới tự nhiên d duy nhất trong giới tự nhiên 4/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a xoay chuyển theo ý muốn b phục tùng và tuân theo c không thể nhận thức được d nhận thức, cải tạo chúng 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a tinh thần của con người b các vật thể c tất cả các sự vật hiện tượng vật chất d thế giới của các lực lượng thần bí 6/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a thần thánh đã tạo ra con người. b nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra c con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình d con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người 7/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết sản xuất b con người biết hoạt động xã hội c con người biết tổ chức cuộc sống. d con người biết lao động và có ngôn ngữ 8/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a ý thức của các vĩ nhân b ý muốn của thần thánh c quá trình vận động của thế giới tự nhiên d quy luật khách quan 9/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự phù hộ của các đấng thần linh. b tài đức của Nqô Quyền c sự yếu kém của quân giặc d tuân theo quy luật khách quan 10/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a quyết định thay đổi tự nhiên của con người b khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. c khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người d giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người 11/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a thế giới tà ma b các vật thể trong tự nhiên c các thần linh d Chúa trời 12/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. b sự vĩ đại của thế giới c con người không biết gì về giới tự nhiên d trình độ của con người còn rất thấp kém 13/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người phải trả giá b con người sẽ bị ảnh hưởng c con người sẽ thay đổi được tất cả d con người không bị ảnh hưởng. 14/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a điều đó là vô lý b sự thiếu cân bằng trong tự nhiên c đó là quy luật tất yếu của cuộc sống d cuộc sống bấp bênh của con người 15/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vô cơ đến hữu cơ b từ vật lý đến sinh học c từ hữu cơ đến vô cơ d từ chính bản thân giới tự nhiên
00:00:00