Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 - Thời gian 15 phút ĐỀ SỐ 908 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra b tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người c do sự sáng tạo của chúa d do lực lượng thần bí tạo ra 2/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người có hai phần: linh hồn và thể xác b con người là thực thể có sẵn c con người là sản phẩm của giới tự nhiên d con người do Chúa trời sáng tạo ra 3/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a có thể nhìn thấy được b tồn tại chủ quan c tồn tại tự do d tồn tại khách quan 4/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a duy tâm chủ quan b siêu hình c duy tâm d duy vật biện chứng 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a thế giới của các lực lượng thần bí b tất cả các sự vật hiện tượng vật chất c các vật thể d tinh thần của con người 6/ Bằng chứng chứng minh giới tự nhiên là tự có đó là các công trình: a khoa học về nhân chủng, địa chất.... b khoa học về vật chất c khoa học về gen, NST.. d khoa học về giới 7/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a ý thức của các vĩ nhân b ý muốn của thần thánh c quá trình vận động của thế giới tự nhiên d quy luật khách quan 8/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác d lấp hết ao hồ b trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc c đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. 9/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên b tác hại của bọ hung c họ rất coi trọng đồng cỏ d con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên 10/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a con người không biết gì về giới tự nhiên b khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. c sự vĩ đại của thế giới d trình độ của con người còn rất thấp kém 11/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a những biến đổi trong vũ trụ b một xã hội mới tiến bộ hơn c các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người d một thế giới mới 12/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a đó là quy luật tất yếu của cuộc sống b cuộc sống bấp bênh của con người c sự thiếu cân bằng trong tự nhiên d điều đó là vô lý 13/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý chí b ý tưởng c ý niệm d ý thức 14/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ chính bản thân giới tự nhiên b từ vật lý đến sinh học c từ hữu cơ đến vô cơ d từ vô cơ đến hữu cơ 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình b chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại c giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong d một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển
00:00:00