Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 Ngày ......tháng ..... năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) ĐỀ SỐ 907 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do lực lượng thần bí tạo ra b tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người c do sự sáng tạo của chúa d do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a những quy luật khách quan b khát vọng của loài người c do sự sắp đặt của đấng tối cao d sự chỉ đạo của ý thức con người 3/ Xã hội là một bộ phận : a đặc thù của giới tự nhiên b cao nhất trong giới tự nhiên c duy nhất trong giới tự nhiên d sản sinh ra giới tự nhiên 4/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a xoay chuyển theo ý muốn b không thể nhận thức được c phục tùng và tuân theo d nhận thức, cải tạo chúng 5/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a tồn tại khách quan b có thể nhìn thấy được c tồn tại chủ quan d tồn tại tự do 6/ Giới tự nhiên bao gồm: a thế giới của các lực lượng thần bí b các vật thể c tinh thần của con người d tất cả các sự vật hiện tượng vật chất 7/ Con người và xã hội loài người là: a những vật thể tồn tại trong thế giới b chúa tể của muôn loài. c con đẻ của Chúa d sản phẩm của giới tự nhiên 8/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình b con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người c thần thánh đã tạo ra con người. d nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra 9/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quá trình vận động của thế giới tự nhiên b ý muốn của thần thánh c ý thức của các vĩ nhân d quy luật khách quan 10/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự phù hộ của các đấng thần linh. b tuân theo quy luật khách quan c tài đức của Nqô Quyền d sự yếu kém của quân giặc 11/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a các thần linh b Chúa trời c các vật thể trong tự nhiên d thế giới tà ma 12/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a sự vĩ đại của thế giới b con người không biết gì về giới tự nhiên c khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. d trình độ của con người còn rất thấp kém 13/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a đó là quy luật tất yếu của cuộc sống b điều đó là vô lý c cuộc sống bấp bênh của con người d sự thiếu cân bằng trong tự nhiên 14/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý chí b ý niệm c ý tưởng d ý thức 15/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vật lý đến sinh học b từ chính bản thân giới tự nhiên c từ hữu cơ đến vô cơ d từ vô cơ đến hữu cơ
00:00:00