Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 ĐỀ SỐ 906 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra b do lực lượng thần bí tạo ra c do sự sáng tạo của chúa d tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a do sự sắp đặt của đấng tối cao b sự chỉ đạo của ý thức con người c những quy luật khách quan d khát vọng của loài người 3/ Xã hội là một bộ phận : a sản sinh ra giới tự nhiên b duy nhất trong giới tự nhiên c đặc thù của giới tự nhiên d cao nhất trong giới tự nhiên 4/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a nhận thức, cải tạo chúng b xoay chuyển theo ý muốn c phục tùng và tuân theo d không thể nhận thức được 5/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a tồn tại tự do b tồn tại chủ quan c tồn tại khách quan d có thể nhìn thấy được 6/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a duy tâm chủ quan b duy vật biện chứng c duy tâm d siêu hình 7/ Giới tự nhiên bao gồm: a các vật thể b tất cả các sự vật hiện tượng vật chất c thế giới của các lực lượng thần bí d tinh thần của con người 8/ Con người và xã hội loài người là: a con đẻ của Chúa b chúa tể của muôn loài. c những vật thể tồn tại trong thế giới d sản phẩm của giới tự nhiên 9/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a lấp hết ao hồ b thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác c đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. d trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc 10/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự phù hộ của các đấng thần linh. b tài đức của Nqô Quyền c tuân theo quy luật khách quan d sự yếu kém của quân giặc 11/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người b quyết định thay đổi tự nhiên của con người c giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người d khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. 12/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người phải trả giá b con người sẽ bị ảnh hưởng c con người không bị ảnh hưởng. d con người sẽ thay đổi được tất cả 13/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a một xã hội mới tiến bộ hơn b các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người c những biến đổi trong vũ trụ d một thế giới mới 14/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý thức b ý chí c ý niệm d ý tưởng 15/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ hữu cơ đến vô cơ b từ vô cơ đến hữu cơ c từ chính bản thân giới tự nhiên d từ vật lý đến sinh học
00:00:00