Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 ĐỀ SỐ 905 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra b do lực lượng thần bí tạo ra c do sự sáng tạo của chúa d tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a sự chỉ đạo của ý thức con người b do sự sắp đặt của đấng tối cao c những quy luật khách quan d khát vọng của loài người 3/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người do Chúa trời sáng tạo ra b con người có hai phần: linh hồn và thể xác c con người là thực thể có sẵn d con người là sản phẩm của giới tự nhiên 4/ Xã hội là một bộ phận : a sản sinh ra giới tự nhiên b đặc thù của giới tự nhiên c cao nhất trong giới tự nhiên d duy nhất trong giới tự nhiên 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a tất cả các sự vật hiện tượng vật chất b thế giới của các lực lượng thần bí c tinh thần của con người d các vật thể 6/ Con người và xã hội loài người là: a con đẻ của Chúa b chúa tể của muôn loài. c sản phẩm của giới tự nhiên d những vật thể tồn tại trong thế giới 7/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố sinh học b yếu tố xã hội c yếu tố di truyền d yếu tố khách quan 8/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quá trình vận động của thế giới tự nhiên b quy luật khách quan c ý thức của các vĩ nhân d ý muốn của thần thánh 9/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác b lấp hết ao hồ c trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc d đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. 10/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a tài đức của Nqô Quyền b sự yếu kém của quân giặc c sự phù hộ của các đấng thần linh. d tuân theo quy luật khách quan 11/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a các vật thể trong tự nhiên b các thần linh c Chúa trời d thế giới tà ma 12/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người b một xã hội mới tiến bộ hơn c những biến đổi trong vũ trụ d một thế giới mới 13/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a sự thiếu cân bằng trong tự nhiên b đó là quy luật tất yếu của cuộc sống c cuộc sống bấp bênh của con người d điều đó là vô lý 14/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý tưởng b ý chí c ý niệm d ý thức 15/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vật lý đến sinh học b từ chính bản thân giới tự nhiên c từ hữu cơ đến vô cơ d từ vô cơ đến hữu cơ
00:00:00