Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 – 15 phút ĐỀ SỐ 904 (đề có 15 câu) 1/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người do Chúa trời sáng tạo ra b con người là sản phẩm của giới tự nhiên c con người là thực thể có sẵn d con người có hai phần: linh hồn và thể xác 2/ Xã hội là một bộ phận : a cao nhất trong giới tự nhiên b sản sinh ra giới tự nhiên c đặc thù của giới tự nhiên d duy nhất trong giới tự nhiên 3/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a xoay chuyển theo ý muốn b nhận thức, cải tạo chúng c không thể nhận thức được d phục tùng và tuân theo 4/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a duy vật biện chứng b duy tâm chủ quan c duy tâm d siêu hình 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a thế giới của các lực lượng thần bí b tất cả các sự vật hiện tượng vật chất c tinh thần của con người d các vật thể 6/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình b nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra c con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người d thần thánh đã tạo ra con người. 7/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết tổ chức cuộc sống. b con người biết sản xuất c con người biết lao động và có ngôn ngữ d con người biết hoạt động xã hội 8/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quy luật khách quan b ý muốn của thần thánh c ý thức của các vĩ nhân d quá trình vận động của thế giới tự nhiên 9/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a họ rất coi trọng đồng cỏ b quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên c tác hại của bọ hung d con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên 10/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự yếu kém của quân giặc b tuân theo quy luật khách quan c sự phù hộ của các đấng thần linh. d tài đức của Nqô Quyền 11/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người b khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người c quyết định thay đổi tự nhiên của con người d khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. 12/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a sự vĩ đại của thế giới b trình độ của con người còn rất thấp kém c con người không biết gì về giới tự nhiên d khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. 13/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người phải trả giá b con người không bị ảnh hưởng. c con người sẽ bị ảnh hưởng d con người sẽ thay đổi được tất cả 14/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vô cơ đến hữu cơ b từ vật lý đến sinh học c từ hữu cơ đến vô cơ d từ chính bản thân giới tự nhiên 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại b giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong c một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển d con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình
00:00:00