Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 - 15 phút ĐỀ SỐ 903 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do lực lượng thần bí tạo ra b do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra c tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người d do sự sáng tạo của chúa 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a do sự sắp đặt của đấng tối cao b khát vọng của loài người c những quy luật khách quan d sự chỉ đạo của ý thức con người 3/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người có hai phần: linh hồn và thể xác b con người là thực thể có sẵn c con người do Chúa trời sáng tạo ra d con người là sản phẩm của giới tự nhiên 4/ Xã hội là một bộ phận : a đặc thù của giới tự nhiên b sản sinh ra giới tự nhiên c duy nhất trong giới tự nhiên d cao nhất trong giới tự nhiên 5/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a nhận thức, cải tạo chúng b phục tùng và tuân theo c không thể nhận thức được d xoay chuyển theo ý muốn 6/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a tồn tại chủ quan b có thể nhìn thấy được c tồn tại khách quan d tồn tại tự do 7/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố xã hội b yếu tố di truyền c yếu tố sinh học d yếu tố khách quan 8/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a thần thánh đã tạo ra con người. b nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra c con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình d con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người 9/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết tổ chức cuộc sống. b con người biết hoạt động xã hội c con người biết sản xuất d con người biết lao động và có ngôn ngữ 10/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc b thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác c đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. d lấp hết ao hồ 11/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a họ rất coi trọng đồng cỏ b tác hại của bọ hung c quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên d con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên 12/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a tuân theo quy luật khách quan b tài đức của Nqô Quyền c sự phù hộ của các đấng thần linh. d sự yếu kém của quân giặc 13/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. b khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người c giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người d quyết định thay đổi tự nhiên của con người 14/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a các vật thể trong tự nhiên b Chúa trời c. các thần linh d thế giới tà ma 15/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người sẽ thay đổi được tất cả b con người sẽ bị ảnh hưởng c con người không bị ảnh hưởng. d con người phải trả giá
00:00:00