Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 - 15 phút ĐỀ SỐ 902 (đề có 15 câu) 1/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người là sản phẩm của giới tự nhiên b con người do Chúa trời sáng tạo ra c con người là thực thể có sẵn d con người có hai phần: linh hồn và thể xác 2/ Xã hội là một bộ phận : a duy nhất trong giới tự nhiên b cao nhất trong giới tự nhiên c đặc thù của giới tự nhiên d sản sinh ra giới tự nhiên 3/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a duy vật biện chứng b duy tâm c siêu hình d duy tâm chủ quan 4/ Giới tự nhiên bao gồm: a thế giới của các lực lượng thần bí b tinh thần của con người c tất cả các sự vật hiện tượng vật chất d các vật thể 5/ Con người và xã hội loài người là: a con đẻ của Chúa b chúa tể của muôn loài. c sản phẩm của giới tự nhiên d những vật thể tồn tại trong thế giới 6/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố sinh học b yếu tố khách quan c yếu tố di truyền d yếu tố xã hội 7/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người b nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra c con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình d thần thánh đã tạo ra con người. 8/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết sản xuất b con người biết hoạt động xã hội c con người biết tổ chức cuộc sống. d con người biết lao động và có ngôn ngữ 9/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quy luật khách quan b ý muốn của thần thánh c quá trình vận động của thế giới tự nhiên d ý thức của các vĩ nhân 10/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a lấp hết ao hồ b đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. c trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc d thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác 11/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên b quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên c họ rất coi trọng đồng cỏ d tác hại của bọ hung 12/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a quyết định thay đổi tự nhiên của con người b khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người c khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. d giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người 13/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người không bị ảnh hưởng. b con người phải trả giá c con người sẽ thay đổi được tất cả d con người sẽ bị ảnh hưởng 14/ Những sự vật hiện tượng của thế giới khách quan phản ánh vào bộ óc con người,bộ óc con người sao, chép, chụp lại và khái quát thành kết luận, đánh giá...gọi là: a ý tưởng b ý thức c ý chí d ý niệm 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong b con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình c một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển d chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại
00:00:00