Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 – 15 phút ĐỀ SỐ : 901 (đề có 15 câu) 1/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a khát vọng của loài người b sự chỉ đạo của ý thức con người c những quy luật khách quan d do sự sắp đặt của đấng tối cao 2/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người có hai phần: linh hồn và thể xác b con người là thực thể có sẵn c con người do Chúa trời sáng tạo ra d con người là sản phẩm của giới tự nhiên 3/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a tồn tại khách quan b tồn tại tự do c tồn tại chủ quan d có thể nhìn thấy được 4/ "Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: a duy vật biện chứng b duy tâm chủ quan c siêu hình d duy tâm 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a các vật thể b thế giới của các lực lượng thần bí c tinh thần của con người d tất cả các sự vật hiện tượng vật chất 6/ Con người và xã hội loài người là: a những vật thể tồn tại trong thế giới b chúa tể của muôn loài. c sản phẩm của giới tự nhiên d con đẻ của Chúa 7/ Bằng chứng chứng minh giới tự nhiên là tự có đó là các công trình: a khoa học về gen, NST.. b khoa học về vật chất c khoa học về giới d khoa học về nhân chủng, địa chất.... 8/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố di truyền b yếu tố khách quan c yếu tố sinh học d yếu tố xã hội 9/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người b nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra c con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình d thần thánh đã tạo ra con người. 10/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quá trình vận động của thế giới tự nhiên b ý thức của các vĩ nhân c quy luật khách quan d ý muốn của thần thánh 11/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a lấp hết ao hồ b thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác c trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc d đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. 12/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự yếu kém của quân giặc b tài đức của Nqô Quyền c sự phù hộ của các đấng thần linh. d tuân theo quy luật khách quan 13/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a một thế giới mới b một xã hội mới tiến bộ hơn c các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người d những biến đổi trong vũ trụ 14/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vật lý đến sinh học b từ chính bản thân giới tự nhiên c từ vô cơ đến hữu cơ d từ hữu cơ đến vô cơ 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong b con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình c chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại d một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển
00:00:00