Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 975 1/ "Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng". Đây là quy luật: a của giới tự nhiên b riêng của sự vật c chung nhất của các sự vật, hiện tượng. d của các nhà triết học cổ điển 2/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội chiếm hữu nô lệ b xã hội tư bản chủ nghĩa c xã hội phong kiến d xã hội xã hội chủ nghĩa 3/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c tốt và xấu d to và nhỏ 4/ Để mọi hoạt động kinh tế tồn tại cần phải có: a sản xuất và tiêu dùng b sản xuất và khai thác c tiêu thụ hàng hoá d sản xuất thật nhiều hàng hoá 5/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự tác động giữa hai mặt đối lập b quan hệ qua lại c sự cần thiết d sự bài trừ 6/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b cùng chiều hướng phát triển c cách thức của sự phát triển d khuynh hướng phát triển trái ngược nhau 7/ Tính "chỉnh thể "của mâu thuẫn được hiểu là: a tồn tại trong cùng một sự vật. b các mặt đối lập biến đổi cho nhau c tồn tại trong các sự vật d các mặt đối lập hợp lại làm một. 8/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a biện chứng b siêu hình c hoàn toàn d hình thức 9/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định biện chứng b phủ định c phủ định siêu hình d phủ định sạch trơn 10/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a những cái thích hợp b yếu tố tích cực c những cái vốn có d yếu tố tiêu cực 11/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a bước nhảy b chất c lượng d trình độ 12/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a chất liệu b độ c giới hạn d điểm nút 13/ Khái niệm chỉ qui mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a lượng b chất c độ d điểm nút 14/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b lượng. c độ. d chất. 15/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT b chất liệu tạo thành SV-HT c hình thức của sự vật, hiện tượng d đặc điểm, qui mô của sự vật, hiện tượng 16/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a mâu thuẫn b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d thế giới vật chất luôn vận động 17/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung qui luật: a phủ định biện chứng b lượng đổi dẫn đến chất đổi c tự nhiên d phủ định của phủ định 18/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a xã hội b mâu thuẫn c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định của phủ định 19/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b điểm nút c chất d độ 20/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a chất b thang bậc đánh giá c lượng d danh hiệu 21/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra song song b diễn ra tức thời c diễn ra một cách từ từ. d diễn ra nhanh chóng 22/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra chậm chạp c diễn ra trước d diễn ra nhanh chóng 23/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng có tính qui định khách quan b Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau c Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng d Cả 3 ý trên đều đúng 24/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng b những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác c lượng của sự vật, hiện tượng d tất cả các thuộc tính của sự vật 25/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a giải quyết mâu thuẫn nội tại b lượng đổi - chất đổi c chọn lọc tự nhiên d phủ định của phủ định 26/ Xã hội phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa là biểu hiện của sự vận động theo chiều hướng nào ? a Đứng im b Thụt lùi c Tuần hoàn d Tiến lên 27/ Trong câu ca dao: "Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa" Giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến cho rằng xã hội luôn vận động một cách ............... còn quần chúng lại cho rằng sự phát triển của xã hội là theo chiều hướng..... a tiến lên \ tuần hoàn b tiến lên \ thụt lùi c tuần hoàn \ tiến lên d tuần hoàn \ thụt lùi 28/ Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, chi phối thế giới về mọi mặt. Em có đánh giá như thế nào về tương lai của chủ nghĩa tư bản ? a Nó sẽ thống trị xã hội mãi mãi b CNTB sẽ bị thay thế bởi CĐPK c Chúa sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ách thống trị của CNTB d Nó sẽ bị thay thế bởi một xã hội khác tiến bộ hơn 29/ Theo quan điểm biện chứng, em có nhận xét gì về trạng thái của 4 bức tường trong phòng học ? a Nếu vận động, bức tường sẽ sập b Đang vận động c Hiện vẫn đang đứng im d Đang tạm thời đứng im chuẩn bị cho những vận động về sau 30/ So với xã hội phong kiến, xã hội TBCN............ a trì trệ hơn b kém hoàn thiện hơn c hoàn thiện hơn d kém năng động hơn 31/ Cây xanh đâm chồi, lớn lên, ra quả ... là biểu hiện của chiều hướng vận động: a Tiến lên b Tuần hoàn c Đứng im d Thụt lùi 32/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội b Cả 5 dạng vận động c Sinh học - xã hội d Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội 33/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Vận động b Phủ định biện chứng c Sự phát triển của hạ tầng xã hội d Phủ định siêu hình 34/ Học sinh THPT là sự phủ định biện chứng đối với trình độ: a Học sinh tiểu học b Mẫu giáo c Sinh viên đại học d Học sinh THCS 35/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Phủ định b Loại bỏ c Kế thừa d Phủ định biện chứng 36/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Ý chí của các vị lãnh đạo b Khách quan c Chủ quan d Ý trời 37/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Mang tính khách quan b Phát huy những giá trị tích cực c Loại trừ những yếu tố tiêu cực d Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản 38/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định sạch trơn b Phủ định biện chứng c Phủ định siêu hình d sự sinh trưởng. 39/ Nếu không có phủ định biện chứng, điều gì sẽ xảy ra ? a Sự vật, hiện tượng sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu b Nhân loại sẽ bị huỷ diệt c Sự vật, hiện tượng sẽ phát triển mà không cần đến các quy luật d Sự vật sẽ nhanh chóng phát triển lên trình độ cao hơn 40/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ý chúa b Ngay trong bản thân xã hội c Ý muốn của các vĩ nhân. d con người.
00:00:00