Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 973 1/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a lượng b trình độ c bước nhảy d chất 2/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a điểm nút b giới hạn c độ d chất liệu 3/ Khái niệm chỉ qui mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a điểm nút b chất c độ d lượng 4/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a lượng. b điểm nút. c độ. d chất. 5/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a thế giới vật chất luôn vận động b mâu thuẫn c tự nhiên d lượng đổi dẫn đến chất đổi 6/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a mâu thuẫn b lượng đổi dẫn đến chất đổi c xã hội d phủ định của phủ định 7/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a chất b lượng c điểm nút d độ 8/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a chất b thang bậc đánh giá c lượng d danh hiệu 9/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra tức thời b diễn ra song song c diễn ra nhanh chóng d diễn ra một cách từ từ. 10/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra chậm chạp c diễn ra trước d diễn ra nhanh chóng 11/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a trình độ b thời gian c lượng d chất 12/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng b Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau c Chất và lượng có tính qui định khách quan d Cả 3 ý trên đều đúng 13/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác b thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng c tất cả các thuộc tính của sự vật d lượng của sự vật, hiện tượng 14/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a chọn lọc tự nhiên b phủ định của phủ định c lượng đổi - chất đổi d giải quyết mâu thuẫn nội tại 15/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b hai sự vật, hiện tượng cùng loại c hai sự vật, hiện tượng khác loại d một số sự vật, hiện tượng 16/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a vứt bỏ sạch trơn b tập trung c kế thừa d phát huy 17/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a kế thừa b biện chứng c sạch trơn d siêu hình 18/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a không có sự kết thúc b khi sự vật, hiện tượng mới ra đời c khi cái mới không thắng được cái cũ d khi cái mới cuối cùng ra đời 19/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Phủ định siêu hình b Vận động c Sự phát triển của hạ tầng xã hội d Phủ định biện chứng 20/ Học sinh THPT là sự phủ định biện chứng đối với trình độ: a Mẫu giáo b Học sinh THCS c Học sinh tiểu học d Sinh viên đại học 21/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Phủ định b Phủ định biện chứng c Loại bỏ d Kế thừa 22/ Trong việc học tập của một con người, đâu là điểm cuối cùng? a Hết THPT b Hết đại học c Đến khi lập gia đình d Đến hết đời 23/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định hoàn toàn b Phủ định biện chứng c Phủ định khách quan d Phủ định siêu hình 24/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Mang tính khách quan b Phát huy những giá trị tích cực c Loại trừ những yếu tố tiêu cực d Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản 25/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định sạch trơn b Phủ định siêu hình c sự sinh trưởng. d Phủ định biện chứng 26/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ý muốn của các vĩ nhân. b Ý chúa c con người. d Ngay trong bản thân xã hội 27/ Xã hội phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa là biểu hiện của sự vận động theo chiều hướng nào ? a Đứng im b Tuần hoàn c Thụt lùi d Tiến lên 28/ Trong câu ca dao: "Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa" Giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến cho rằng xã hội luôn vận động một cách ............... còn quần chúng lại cho rằng sự phát triển của xã hội là theo chiều hướng..... a tiến lên \ tuần hoàn b tuần hoàn \ thụt lùi c tiến lên \ thụt lùi d tuần hoàn \ tiến lên 29/ Theo quan điểm biện chứng, em có nhận xét gì về trạng thái của 4 bức tường trong phòng học ? a Đang tạm thời đứng im chuẩn bị cho những vận động về sau b Đang vận động c Hiện vẫn đang đứng im d Nếu vận động, bức tường sẽ sập 30/ Hoạt động quay quanh mặt trời của trái đất thuộc dạng vận động nào ? a hoá học b sinh học c cơ học d vật lý 31/ So với xã hội phong kiến, xã hội TBCN............ a kém năng động hơn b kém hoàn thiện hơn c hoàn thiện hơn d trì trệ hơn 32/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ b Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học c Vật lý - hoá học d Cơ học - vật lý - hoá học 33/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội b Sinh học - xã hội c Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội d Cả 5 dạng vận động 34/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a mâu thuẫn cơ bản được giải quyết b cái cũ mất đi c mâu thuẫn được giải quyết. d cái mới ra đời 35/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội xã hội chủ nghĩa b xã hội phong kiến c xã hội chiếm hữu nô lệ d xã hội tư bản chủ nghĩa 36/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c tốt và xấu d to và nhỏ 37/ Để mọi hoạt động kinh tế tồn tại cần phải có: a sản xuất thật nhiều hàng hoá b sản xuất và khai thác c sản xuất và tiêu dùng d tiêu thụ hàng hoá 38/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự bài trừ b quan hệ qua lại c sự tác động giữa hai mặt đối lập d sự cần thiết 39/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b cùng chiều hướng phát triển c cách thức của sự phát triển d khuynh hướng phát triển trái ngược nhau 40/ Tính "chỉnh thể "của mâu thuẫn được hiểu là: a tồn tại trong cùng một sự vật. b các mặt đối lập biến đổi cho nhau c tồn tại trong các sự vật d các mặt đối lập hợp lại làm một.
00:00:00