Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 972 1/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Sự phát triển của hạ tầng xã hội b Phủ định biện chứng c Phủ định siêu hình d Vận động 2/ Học sinh THPT là sự phủ định biện chứng đối với trình độ: a Học sinh tiểu học b Mẫu giáo c Sinh viên đại học d Học sinh THCS 3/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Kế thừa b Loại bỏ c Phủ định d Phủ định biện chứng 4/ Trong việc học tập của một con người, đâu là điểm cuối cùng? a Hết đại học b Hết THPT c Đến hết đời d Đến khi lập gia đình 5/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Chủ quan b Ý trời c Ý chí của các vị lãnh đạo d Khách quan 6/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định hoàn toàn b Phủ định khách quan c Phủ định siêu hình d Phủ định biện chứng 7/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định sạch trơn b Phủ định siêu hình c sự sinh trưởng. d Phủ định biện chứng 8/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a con người. b Ý chúa c Ngay trong bản thân xã hội d Ý muốn của các vĩ nhân. 9/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a lượng b bước nhảy c chất d trình độ 10/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a giới hạn b độ c điểm nút d chất liệu 11/ Khái niệm chỉ qui mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a chất b lượng c độ d điểm nút 12/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a độ. b chất. c điểm nút. d lượng. 13/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a thế giới vật chất luôn vận động b mâu thuẫn c lượng đổi dẫn đến chất đổi d tự nhiên 14/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung qui luật: a tự nhiên b phủ định biện chứng c phủ định của phủ định d lượng đổi dẫn đến chất đổi 15/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b chất c điểm nút d độ 16/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a danh hiệu b thang bậc đánh giá c lượng d chất 17/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra trước c diễn ra song song d diễn ra chậm chạp 18/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a chất b điểm nút c lượng d độ 19/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a lượng b chất c trình độ d thời gian 20/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau b Chất và lượng có tính qui định khách quan c Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng d Cả 3 ý trên đều đúng 21/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng b những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác c lượng của sự vật, hiện tượng d tất cả các thuộc tính của sự vật 22/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a lượng đổi - chất đổi b chọn lọc tự nhiên c giải quyết mâu thuẫn nội tại d phủ định của phủ định 23/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b một số sự vật, hiện tượng c hai sự vật, hiện tượng cùng loại d hai sự vật, hiện tượng khác loại 24/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b tập trung c chủ quan d khách quan 25/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định siêu hình b phủ định c phủ định sạch trơn d phủ định biện chứng 26/ Nguyên nhân của phủ định biện chứng là: a Có sự can thiệp từ bên ngoài b Xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật c Có tính kế thừa d Ý chí của thượng đế 27/ Xã hội phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa là biểu hiện của sự vận động theo chiều hướng nào ? a Đứng im b Tuần hoàn c Tiến lên d Thụt lùi 28/ Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, chi phối thế giới về mọi mặt. Em có đánh giá như thế nào về tương lai của chủ nghĩa tư bản ? a Nó sẽ bị thay thế bởi một xã hội khác tiến bộ hơn b Nó sẽ thống trị xã hội mãi mãi c Chúa sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ách thống trị của CNTB d CNTB sẽ bị thay thế bởi CĐPK 29/ Muốn đạt kết quả cao trong học tập, mỗi học sinh cần: a Ỷ lại vào bạn bè cho chép bài b Đi học đầy đủ, đúng giờ c Phó mặc cho số phận d Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tri thức, kĩ năng 30/ Hoạt động quay quanh mặt trời của trái đất thuộc dạng vận động nào ? a hoá học b sinh học c cơ học d vật lý 31/ Cây xanh đâm chồi, lớn lên, ra quả ... là biểu hiện của chiều hướng vận động: a Tiến lên b Tuần hoàn c Thụt lùi d Đứng im 32/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Cơ học - vật lý - hoá học b Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học c Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ d Vật lý - hoá học 33/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội b Sinh học - xã hội c Cả 5 dạng vận động d Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội 34/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a cái cũ mất đi b cái mới ra đời c mâu thuẫn được giải quyết. d mâu thuẫn cơ bản được giải quyết 35/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội xã hội chủ nghĩa b xã hội phong kiến c xã hội tư bản chủ nghĩa d xã hội chiếm hữu nô lệ 36/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c to và nhỏ d tốt và xấu 37/ Để mọi hoạt động kinh tế tồn tại cần phải có: a tiêu thụ hàng hoá b sản xuất và tiêu dùng c sản xuất thật nhiều hàng hoá d sản xuất và khai thác 38/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự cần thiết b sự bài trừ c quan hệ qua lại d sự tác động giữa hai mặt đối lập 39/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b khuynh hướng phát triển trái ngược nhau c cách thức của sự phát triển d cùng chiều hướng phát triển 40/ Tính "chỉnh thể "của mâu thuẫn được hiểu là: a tồn tại trong cùng một sự vật. b các mặt đối lập biến đổi cho nhau c các mặt đối lập hợp lại làm một. d tồn tại trong các sự vật
00:00:00