Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 10 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 971 1/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a chủ quan b tập trung c toàn bộ d khách quan 2/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a vứt bỏ sạch trơn b phát huy c kế thừa d tập trung 3/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a không có sự kết thúc b khi cái mới không thắng được cái cũ c khi sự vật, hiện tượng mới ra đời d khi cái mới cuối cùng ra đời 4/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a chất b trình độ c bước nhảy d lượng 5/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a độ b điểm nút c giới hạn d chất liệu 6/ Khái niệm chỉ qui mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a độ b chất c điểm nút d lượng 7/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b độ. c chất. d lượng. 8/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a hình thức của sự vật, hiện tượng b đặc điểm, qui mô của sự vật, hiện tượng c thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT d chất liệu tạo thành SV-HT 9/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a mâu thuẫn b thế giới vật chất luôn vận động c lượng đổi dẫn đến chất đổi d tự nhiên 10/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung qui luật: a tự nhiên b phủ định biện chứng c phủ định của phủ định d lượng đổi dẫn đến chất đổi 11/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a mâu thuẫn b phủ định của phủ định c lượng đổi dẫn đến chất đổi d xã hội 12/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a điểm nút b độ c lượng d chất 13/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra song song b diễn ra một cách từ từ. c diễn ra tức thời d diễn ra nhanh chóng 14/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a độ b chất c điểm nút d lượng 15/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a trình độ b lượng c thời gian d chất 16/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a lượng của sự vật, hiện tượng b thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng c những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác d tất cả các thuộc tính của sự vật 17/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a chọn lọc tự nhiên b lượng đổi - chất đổi c giải quyết mâu thuẫn nội tại d phủ định của phủ định 18/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a hai sự vật, hiện tượng khác loại b hai sự vật, hiện tượng cùng loại c cùng một sự vật, hiện tượng d một số sự vật, hiện tượng 19/ "Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng". Đây là quy luật: a chung nhất của các sự vật, hiện tượng. b riêng của sự vật c của các nhà triết học cổ điển d của giới tự nhiên 20/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a cái cũ mất đi b cái mới ra đời c mâu thuẫn cơ bản được giải quyết d mâu thuẫn được giải quyết. 21/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội tư bản chủ nghĩa b xã hội chiếm hữu nô lệ c xã hội phong kiến d xã hội xã hội chủ nghĩa 22/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c to và nhỏ d tốt và xấu 23/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự tác động giữa hai mặt đối lập b quan hệ qua lại c sự cần thiết d sự bài trừ 24/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b cùng chiều hướng phát triển c khuynh hướng phát triển trái ngược nhau d cách thức của sự phát triển 25/ Tính "chỉnh thể "của mâu thuẫn được hiểu là: a tồn tại trong cùng một sự vật. b các mặt đối lập biến đổi cho nhau c các mặt đối lập hợp lại làm một. d tồn tại trong các sự vật 26/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Phủ định biện chứng b Sự phát triển của hạ tầng xã hội c Phủ định siêu hình d Vận động 27/ Học sinh THPT là sự phủ định biện chứng đối với trình độ: a Sinh viên đại học b Học sinh THCS c Mẫu giáo d Học sinh tiểu học 28/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Loại bỏ b Phủ định biện chứng c Kế thừa d Phủ định 29/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định siêu hình b Phủ định biện chứng c Phủ định hoàn toàn d Phủ định khách quan 30/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Loại trừ những yếu tố tiêu cực b Mang tính khách quan c Phát huy những giá trị tích cực d Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản 31/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định sạch trơn b sự sinh trưởng. c Phủ định biện chứng d Phủ định siêu hình 32/ Nếu không có phủ định biện chứng, điều gì sẽ xảy ra ? a Nhân loại sẽ bị huỷ diệt b Sự vật sẽ nhanh chóng phát triển lên trình độ cao hơn c Sự vật, hiện tượng sẽ phát triển mà không cần đến các quy luật d Sự vật, hiện tượng sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu 33/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ý chúa b Ý muốn của các vĩ nhân. c Ngay trong bản thân xã hội d con người. 34/ Trong câu ca dao: "Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa" Giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến cho rằng xã hội luôn vận động một cách ............... còn quần chúng lại cho rằng sự phát triển của xã hội là theo chiều hướng..... a tiến lên \ tuần hoàn b tiến lên \ thụt lùi c tuần hoàn \ thụt lùi d tuần hoàn \ tiến lên 35/ Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, chi phối thế giới về mọi mặt. Em có đánh giá như thế nào về tương lai của chủ nghĩa tư bản ? a CNTB sẽ bị thay thế bởi CĐPK b Nó sẽ bị thay thế bởi một xã hội khác tiến bộ hơn c Nó sẽ thống trị xã hội mãi mãi d Chúa sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ách thống trị của CNTB 36/ Theo quan điểm biện chứng, em có nhận xét gì về trạng thái của 4 bức tường trong phòng học ? a Hiện vẫn đang đứng im b Nếu vận động, bức tường sẽ sập c Đang vận động d Đang tạm thời đứng im chuẩn bị cho những vận động về sau 37/ Hoạt động quay quanh mặt trời của trái đất thuộc dạng vận động nào ? a vật lý b hoá học c cơ học d sinh học 38/ So với xã hội phong kiến, xã hội TBCN............ a hoàn thiện hơn b kém hoàn thiện hơn c trì trệ hơn d kém năng động hơn 39/ Cây xanh đâm chồi, lớn lên, ra quả ... là biểu hiện của chiều hướng vận động: a Tiến lên b Tuần hoàn c Đứng im d Thụt lùi 40/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Cơ học - vật lý - hoá học b Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ c Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học d Vật lý - hoá học
00:00:00