Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trường THPT Nam Sách II – Hải Dương ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD – 45 phút Đề số 970 1/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Vận động b Phủ định biện chứng c Sự phát triển của hạ tầng xã hội d Phủ định siêu hình 2/ Học sinh THPT là sự phủ định biện chứng đối với trình độ: a Học sinh THCS b Sinh viên đại học c Học sinh tiểu học d Mẫu giáo 3/ Trong việc học tập của một con người, đâu là điểm cuối cùng? a Hết đại học b Đến hết đời c Hết THPT d Đến khi lập gia đình 4/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Ý chí của các vị lãnh đạo b Khách quan c Ý trời d Chủ quan 5/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định siêu hình b Phủ định biện chứng c Phủ định hoàn toàn d Phủ định khách quan 6/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Phát huy những giá trị tích cực b Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản c Loại trừ những yếu tố tiêu cực d Mang tính khách quan 7/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a sự sinh trưởng. b Phủ định siêu hình c Phủ định biện chứng d Phủ định sạch trơn 8/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ý chúa b Ý muốn của các vĩ nhân. c Ngay trong bản thân xã hội d con người. 9/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a bước nhảy b chất c trình độ d lượng 10/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a chất liệu b độ c giới hạn d điểm nút 11/ Khái niệm chỉ qui mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a lượng b điểm nút c độ d chất 12/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a chất liệu tạo thành SV-HT b hình thức của sự vật, hiện tượng c đặc điểm, qui mô của sự vật, hiện tượng d thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT 13/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc qui luật: a thế giới vật chất luôn vận động b tự nhiên c mâu thuẫn d lượng đổi dẫn đến chất đổi 14/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung qui luật: a phủ định biện chứng b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định của phủ định 15/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung qui luật: a phủ định của phủ định b xã hội c mâu thuẫn d lượng đổi dẫn đến chất đổi 16/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b chất c điểm nút d độ 17/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a thang bậc đánh giá b chất c lượng d danh hiệu 18/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra một cách từ từ. b diễn ra song song c diễn ra tức thời d diễn ra nhanh chóng 19/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra nhanh chóng c diễn ra chậm chạp d diễn ra trước 20/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a chất b thời gian c lượng d trình độ 21/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau b Chất và lượng có tính qui định khách quan c Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng d Cả 3 ý trên đều đúng 22/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a lượng của sự vật, hiện tượng b tất cả các thuộc tính của sự vật c những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác d thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng 23/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua qui luật: a phủ định của phủ định b chọn lọc tự nhiên c giải quyết mâu thuẫn nội tại d lượng đổi - chất đổi 24/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a hoàn toàn b siêu hình c biện chứng d hình thức 25/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b tập trung c khách quan d chủ quan 26/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a không đơn giản, dễ dàng" b đơn giản, dễ dàng" c một cách phổ biến" d qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" 27/ Xã hội phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa là biểu hiện của sự vận động theo chiều hướng nào ? a Đứng im b Tuần hoàn c Thụt lùi d Tiến lên 28/ Trong câu ca dao: "Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa" Giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến cho rằng xã hội luôn vận động một cách ............... còn quần chúng lại cho rằng sự phát triển của xã hội là theo chiều hướng..... a tiến lên \ thụt lùi b tuần hoàn \ tiến lên c tiến lên \ tuần hoàn d tuần hoàn \ thụt lùi 29/ Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, chi phối thế giới về mọi mặt. Em có đánh giá như thế nào về tương lai của chủ nghĩa tư bản ? a Nó sẽ bị thay thế bởi một xã hội khác tiến bộ hơn b Nó sẽ thống trị xã hội mãi mãi c CNTB sẽ bị thay thế bởi CĐPK d Chúa sẽ giúp nhân loại thoát khỏi ách thống trị của CNTB 30/ So với xã hội phong kiến, xã hội TBCN............ a trì trệ hơn b kém năng động hơn c kém hoàn thiện hơn d hoàn thiện hơn 31/ Cây xanh đâm chồi, lớn lên, ra quả ... là biểu hiện của chiều hướng vận động: a Thụt lùi b Tiến lên c Tuần hoàn d Đứng im 32/ Trong phản ứng hoá học: H2 + O2 , kết quả là nước được tạo thành. Quá trình đó có bao hàm những dạng vận động nào ? a Vật lý - hoá học b Cơ học - vật lý - hoá học c Hoá học - vật lý - sinh học - xã hộ d Cơ học - vật lý - hoá học - sinh học 33/ Trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân em và gia đình có bao gồm những dạng vận động nào ? a Cả 5 dạng vận động b Cơ học - vật lý - sinh học - xã hội c Vật lý - hoá học - sinh học - xã hội d Sinh học - xã hội 34/ "Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng". Đây là quy luật: a của các nhà triết học cổ điển b chung nhất của các sự vật, hiện tượng. c của giới tự nhiên d riêng của sự vật 35/ Sự vật, hiện tượng cũ chuyển hoá thành sự vật hiện tượng mới khi: a mâu thuẫn được giải quyết. b mâu thuẫn cơ bản được giải quyết c cái cũ mất đi d cái mới ra đời 36/ Sự đấu tranh giữa giai cấp địa chủ với giai cấp nông dân làm cho .................... bị tiêu vong. a xã hội chiếm hữu nô lệ b xã hội tư bản chủ nghĩa c xã hội xã hội chủ nghĩa d xã hội phong kiến 37/ Mâu thuẫn nào sau đây giúp con người tồn tại và phát triển? a đồng hoá và dị hoá b cạnh tranh giữa các cá thể với nhau. c tốt và xấu d to và nhỏ 38/ Để mọi hoạt động kinh tế tồn tại cần phải có: a sản xuất thật nhiều hàng hoá b sản xuất và khai thác c sản xuất và tiêu dùng d tiêu thụ hàng hoá 39/ Sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong nguyên tử là : a sự cần thiết b sự tác động giữa hai mặt đối lập c sự bài trừ d quan hệ qua lại 40/ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Đây là. a nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng b cách thức của sự phát triển c cùng chiều hướng phát triển d khuynh hướng phát triển trái ngược nhau
00:00:00