Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trang 1/2 - Mã đề: 140 TRƯỜNG THPT SÀO NAM KIỂM TRA 1 TIẾT KỲ II (2016- 2017) TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD MÔN GDCD LỚP 10 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM) Đề kiểm tra có 2 trang Mã đề: 242 Câu 1. Tự ái là A. là bảo vệ danh dự của mình. B. tôn trọng nhân phẩm của người khác. C. đặt cái tôi lên cao nhất. D. biết làm chủ các nhu cầu của bản thân. Câu 2. Khi nói đến năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội là đang nói về A. nhân phẩm. B. lương tâm. C. nghĩa vụ. D. danh dự. Câu 3. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nhân phẩm là toàn bộ ……… mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. A. những năng lực. B. những sở thích. C. những phẩm chất. D. những ý chí. Câu 4. Quy tắc, chuẩn mực nào sau đây biến đổi cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội A. Tôn sư trọng đạo. B. Đạo hiếu. C. Trai năm thê, bảy thiếp. D. Nhân nghĩa. Câu 5. Nội dung nào sau đây không nói về những trường hợp cấm kết hôn? A. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. B. Nam - nữ thanh niên đủ tuổi quy định. C. Người đang có vợ hoặc có chồng. D. Giữa những người cùng dòng máu. Câu 6. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính A. bắt buộc. B. nghiêm minh. C. tự nguyện. D. tự giác. Câu 7. Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân A. phải đăng ký kết hôn theo luật định. B. tổ chức rước dâu theo đúng nghi lễ . C. phải có trình độ học vấn tương xứng. D. không cần ý kiến của cha mẹ. Câu 8. Chọn phương án đúng nhất: Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính A. quy định. B. tự giác. C. bắt buộc. D. tự hoàn thiện. Câu 9. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm? A. Đói cho sạch, rách cho thơm. B. Xay lúa thì thôi ẳm em. C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. D. Gắp lửa bỏ tay người. Trang 2/2 - Mã đề: 140 Câu 10. Chọn phương án đúng nhất: Danh dự là A. uy tín đã được xác nhận và suy tôn. B. đức tính đã được tôn trọng và đề cao. C. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận. D. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. Câu 11. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có A. Tính tự tin. B. Lòng tự trọng. C. Ý chí vươn lên. D. Tinh thần tự chủ. Câu 12. Nội dung nào sau đây không nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân? A. Sống vì mình. B. Giàu lòng vị tha, nhân ái. C. Góp phần hoàn thiện nhân cách. D. Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích. Câu 13. Truyền thống đạo đức nào sau đây được nhà nước và nhân dân ta kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay? A. Tam tòng. B. Tôn sư trọng đạo. C. Trọng nam, khinh nữ. D. Trung quân. Câu 14. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định nam, nữ bao nhiêu tuổi được kết hôn? A. Nam đủ 20 tuổi nữ đủ 18 tuổi. B. Nam 22 tuổi nữ 18 tuổi. C. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên. D. Nam 20 tuổi nữ 19 tuổi. Câu 15. Câu tục ngữ nào sau đây không phản ánh nội dung về nhân phẩm và danh dự? A. Chết vinh hơn sống nhục. B. Cọp chết để da người chết để tiếng. C. Trong ấm ngoài êm. D. Giấy rách phải giữ lấy lề. Câu 16. Nội dung nào sau đây nói về một số điều cần tránh trong tình yêu? A. Có lòng vị tha thông cảm. B. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. C. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. D. Quan tâm sâu sắc. Câu 17. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nghĩa vụ là ….. của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội? A. Phản ánh. B. Hiểu biết. C. Trách nhiệm. D. Nét đặc trưng. Câu 18. Biểu hiện của tình yêu chân chính là? A. Quan hệ tình dục trước hôn nhân. B. Yêu sớm. C. Yêu một lúc nhiều người. D. Sự quyến luyến, gắn bó. Trang 1/2 - Mã đề: 174 Câu 19. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là A. tổ chức đời sống gia đình hòa thuận. B. mọi công việc trong nhà đều chia đôi. C. mọi chi tiêu trong nhà mỗi người một nửa. D. vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau Câu 20. Những câu tục ngữ nào sau đây không nói về quan hệ gia đình? A. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. B. Năng nhặt chặt bị. C. Con hơn cha nhà có phúc. D. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1: Vì sao người có lương tâm sẻ được xã hội đánh giá cao? Ví dụ minh họa? (2đ) Câu 2: Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của mình? Vì sao người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự? (3đ)
00:00:00