Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THPT SÀO NAM KIỂM TRA 1 TIẾT KỲ II (2016- 2017) TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD MÔN GDCD LỚP 10 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM) Đề kiểm tra có 2 trang Mã đề: 208 Câu 1. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là A. vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau. B. mọi công việc trong nhà đều chia đôi. C. mọi chi tiêu trong nhà mỗi người một nửa. D. tổ chức đời sống gia đình hòa thuận. Câu 2. Biểu hiện của tình yêu chân chính là? A. Yêu một lúc nhiều người. B. Sự quyến luyến, gắn bó. C. Quan hệ tình dục trước hôn nhân. D. Yêu sớm. Câu 3. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định nam, nữ bao nhiêu tuổi được kết hôn? A. Nam 20 tuổi nữ 19 tuổi. B. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên. C. Nam đủ 20 tuổi nữ đủ 18 tuổi. D. Nam 22 tuổi nữ 18 tuổi. Câu 4. Nội dung nào sau đây không nói về những trường hợp cấm kết hôn? A. Nam - nữ thanh niên đủ tuổi quy định. B. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. C. Giữa những người cùng dòng máu. D. Người đang có vợ hoặc có chồng. Câu 5. Câu tục ngữ nào sau đây không phản ánh nội dung về nhân phẩm và danh dự? A. Giấy rách phải giữ lấy lề. B. Trong ấm ngoài êm. C. Chết vinh hơn sống nhục. D. Cọp chết để da người chết để tiếng. Câu 6. Nội dung nào sau đây không nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân? A. Giàu lòng vị tha, nhân ái. B. Sống vì mình. C. Góp phần hoàn thiện nhân cách. D. Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích. Câu 7. Tự ái là A. tôn trọng nhân phẩm của người khác. B. biết làm chủ các nhu cầu của bản thân. C. là bảo vệ danh dự của mình. D. đặt cái tôi lên cao nhất. Câu 8. Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân A. phải đăng ký kết hôn theo luật định. B. tổ chức rước dâu theo đúng nghi lễ . C. phải có trình độ học vấn tương xứng. D. không cần ý kiến của cha mẹ. Câu 9. Truyền thống đạo đức nào sau đây được nhà nước và nhân dân ta kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay? A. Trung quân. B. Tôn sư trọng đạo. C. Tam tòng D. Trọng nam, khinh nữ. Câu 10. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nhân phẩm là toàn bộ ……… mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. A. những năng lực. B. những sở thích. C. những phẩm chất. D. những ý chí. Câu 11. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm? A. Xay lúa thì thôi ẳm em. B. Đói cho sạch, rách cho thơm. C. Gắp lửa bỏ tay người. D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu 12. Khi nói đến năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội là đang nói về A. danh dự. B. lương tâm. C. nghĩa vụ. D. nhân phẩm. Câu 13. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nghĩa vụ là ….. của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội? A. Trách nhiệm. B. Phản ánh. C. Hiểu biết. D. Nét đặc trưng. Câu 14. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có A. Tinh thần tự chủ. B. Ý chí vươn lên. C. Tính tự tin. D. Lòng tự trọng. Câu 15. Chọn phương án đúng nhất: Danh dự là A. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. B. đức tính đã được tôn trọng và đề cao. C. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận. D. uy tín đã được xác nhận và suy tôn. Câu 16. Chọn phương án đúng nhất: Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính A. bắt buộc. B. tự giác. C. quy định. D. tự hoàn thiện. Câu 17. Quy tắc, chuẩn mực nào sau đây biến đổi cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội A. Đạo hiếu. B. Nhân nghĩa. C. Tôn sư trọng đạo. D. Trai năm thê, bảy thiếp. Câu 18. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính A. tự nguyện. B. tự giác. C. bắt buộc. D. nghiêm minh. Câu 19. Những câu tục ngữ nào sau đây không nói về quan hệ gia đình? A. Con hơn cha nhà có phúc. B. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. D. Năng nhặt chặt bị. Câu 20. Nội dung nào sau đây nói về một số điều cần tránh trong tình yêu? A. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. B. Có lòng vị tha thông cảm. C. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. D. Quan tâm sâu sắc. II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1: Vì sao người có lương tâm sẻ được xã hội đánh giá cao? Ví dụ minh họa? (2đ) Câu 2: Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của mình? Vì sao người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự? (3đ)
00:00:00