Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THPT SÀO NAM KIỂM TRA 1 TIẾT KỲ II (2016- 2017) TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD MÔN GDCD LỚP 10 Mã đề: 140 Câu 1. Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân A. phải đăng ký kết hôn theo luật định. B. tổ chức rước dâu theo đúng nghi lễ . C. không cần ý kiến của cha mẹ. D. phải có trình độ học vấn tương xứng. Câu 2. Câu tục ngữ nào sau đây không phản ánh nội dung về nhân phẩm và danh dự? A. Giấy rách phải giữ lấy lề. B. Trong ấm ngoài êm. C. Chết vinh hơn sống nhục. D. Cọp chết để da người chết để tiếng. Câu 3. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là A. vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau. B. mọi chi tiêu trong nhà mỗi người một nửa. C. tổ chức đời sống gia đình hòa thuận. D. mọi công việc trong nhà đều chia đôi. Câu 4. Chọn phương án đúng nhất: Danh dự là A. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận. B. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. C. uy tín đã được xác nhận và suy tôn. D. đức tính đã được tôn trọng và đề cao. Câu 5. Nội dung nào sau đây nói về một số điều cần tránh trong tình yêu? A. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. B. Có lòng vị tha thông cảm. C. Quan tâm sâu sắc. D. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Câu 6. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có A. Tinh thần tự chủ. B. Tính tự tin. C. Lòng tự trọng. D. Ý chí vươn lên. Câu 7. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định nam, nữ bao nhiêu tuổi được kết hôn? A. Nam đủ 20 tuổi nữ đủ 18 tuổi. B. Nam 22 tuổi nữ 18 tuổi. C. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên. D. Nam 20 tuổi nữ 19 tuổi. Câu 8. Tự ái là A. biết làm chủ các nhu cầu của bản thân. B. là bảo vệ danh dự của mình. C. đặt cái tôi lên cao nhất. D. tôn trọng nhân phẩm của người khác. Câu 9. Nội dung nào sau đây không nói về những trường hợp cấm kết hôn? A. Giữa những người cùng dòng máu. B. Người đang có vợ hoặc có chồng. C. Nam - nữ thanh niên đủ tuổi quy định. D. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Câu 10. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm? A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. B. Đói cho sạch, rách cho thơm. C. Xay lúa thì thôi ẳm em. D. Gắp lửa bỏ tay người. Câu 11. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính A. tự nguyện. B. bắt buộc. C. nghiêm minh. D. tự giác. Câu 12. Truyền thống đạo đức nào sau đây được nhà nước và nhân dân ta kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay? A. Tôn sư trọng đạo. B. Trung quân. C. Trọng nam, khinh nữ. D. Tam tòng Câu 13. Quy tắc, chuẩn mực nào sau đây biến đổi cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội A. Trai năm thê, bảy thiếp. B. Đạo hiếu. C. Nhân nghĩa. D. Tôn sư trọng đạo. Câu 14. Nội dung nào sau đây không nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân? A. Giàu lòng vị tha, nhân ái. B. Góp phần hoàn thiện nhân cách. C. Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích. D. Sống vì mình. Câu 15. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nhân phẩm là toàn bộ ……… mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. A. những ý chí. B. những phẩm chất. C. những năng lực. D. những sở thích. Câu 16. Biểu hiện của tình yêu chân chính là? A. Quan hệ tình dục trước hôn nhân. B. Sự quyến luyến, gắn bó. C. Yêu một lúc nhiều người. D. Yêu sớm. Câu 17. Những câu tục ngữ nào sau đây không nói về quan hệ gia đình? A. Năng nhặt chặt bị. B. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. D. Con hơn cha nhà có phúc. Câu 18. Khi nói đến năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội là đang nói về A. lương tâm. B. nghĩa vụ. C. danh dự. D. nhân phẩm. Câu 19. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nghĩa vụ là ….. của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội? A. Hiểu biết. B. Trách nhiệm. C. Phản ánh. D. Nét đặc trưng. Câu 20. Chọn phương án đúng nhất: Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính A. quy định. B. tự giác. C. tự hoàn thiện. D. bắt buộc. II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1: Vì sao người có lương tâm sẻ được xã hội đánh giá cao? Ví dụ minh họa? (2đ) Câu 2: Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của mình? Vì sao người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự? (3đ)
00:00:00